Våra fonder

REIT

Står för Real Estate Investment Trust

REIT:s är befriade från bolagsskatt men skall i gengäld betala ut en stor del av hyresintäkterna till placerarna.

Läs mera här

Infrastrukturfonder

Ett särdrag hos traditionella infrastrukturverksamheter som el- och gasdistribution, vattenförsörjning, vägtullar, hamnar och flygplatser är att de omfattas av begränsad konkurrens och klassas som monopolistiska infrastrukturbolag. Detta är också huvudfokus för våra infrastrukturfonder.

Läs mera här

Skog

Vi är idag Finlands femte största skogsägare och erbjuder professionella institutionella investerare möjligheten att i fondformat investera i finländska skogsfastigheter. Vad som skiljer skogsfastigheter från andra typer av fastighetsinvesteringar är framförallt den biologiska tillväxten som givetvis är oberoende av den ekonomiska konjunkturen.

Läs mera här

Placering i realtillgångar

Realtillgångar har en hög och samtidigt relativt stabil avkastningspotential. De lämpar sig för i stort sett alla typer av portföljer för att sprida risken och skydda portföljens värde mot inflation.

Vad är realtillgångar?

Realtillgångar definieras som tillgångar vilkas pris inte sjunker även om penningvärdet skulle sjunka. De skyddar m a o portföljens värde mot inflation. Viktiga realtillgångsklasser ur investerarens perspektiv är fastigheter, råvaror, ädla metaller, jord- och skogsbruksmark samt infrastruktur.

Realtillgångar kan indelas i två huvudgrupper:
 • råvaror, som inte ger något kassaflöde för placeraren, utan vilkas avkastning grundar sig på en förväntad värdestegring
 • placeringsobjekt som ger realavkastning och som utöver en värdestegring även ger ett jämnt kassaflöde för placeraren. Till denna grupp hör bl.a. fastigheter, jord- och skogsbruksmark samt infrastrukturtillgångar.

Det är möjligt att placera direkt i realtillgångar, men realtillgångar i form av värdepapper är ett likvidare alternativ, som man kan placera i även med en begränsad kapitalinsats.

Varför placera i realtillgångar?

Realtillgångar utgör en central del av en väldiversifierad portfölj och ger investeraren följande fördelar:
 • Öppnar möjligheten till en avkastning med en lägre risk.
 • Erbjuder ett alternativ för investerare som vill bevara det reella värdet på sina tillgångar.
 • Ger ett inflationsskydd i situationer där inflationen väntas öka.
 • Uppvisar mätt över längre perioder låg samvariation till traditionella tillgångar. Detta gäller i synnerhet placeringar i realtillgångar som producerar ett kassaflöde.

Placeringar i realtillgångar stöds av flera akademiska studier som visar att t.ex. fastighetsplaceringar på lång sikt har kunnat ge högre avkastning än aktieplaceringar. En fördel med placeringar i realtillgångar är också att risken och värdeförändringarna är lägre än för direkta aktieplaceringar.

Placering i realtillgångar genom UB Asset Management

UB är en föregångare inom placeringar i börsnoterade realtillgångar i Norden. Förvaltningen av UB:s realtillgångsfonder har alltsedan fonderna grundades skötts av UB Real Assets erfarna portföljförvaltare. Fondernas primära målsättning är att ge en avkastning i linje med tillgångsklassen med en så låg risknivå som möjligt. Således använder fonderna inte några egentliga jämförelseindex. Utöver enskilda fonder tillhandahåller UB även heltäckande kapitalförvaltning med tonvikt på realtillgångar.

En fonds historiska avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Det kapital som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det placerade kapitalet kan förloras helt eller delvis. Risken relaterad till fondinvesteringar varierar beroende på fonden i fråga. På www.unitedbankers.se finner du fondernas faktablad och stadgar. Investeraren skall innan investeringsbeslutet bekanta sig med det fondrelaterade materialet, ur vilket de fondspecifika riskerna framgår. Innehållet utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation.

 • UB Asia REIT Plus Placeringsfond

  UB Asia REIT Plus är en aktiefond (UCITS) som placerar globalt i aktier i börsnoterade fastighetsplaceringsbolag och REITs. Läs mer

  ★★★★★ - avkastning 12 m startdatum 09.02.2007

  • Fastighetaktiefond
  • Tillväxtmarknader
  • Minimiteckning: 1000
  • Riskklass: 1 2 3 4 5 6 7
 • UB EM Frontier Real Assets Placeringsfond

  UB EM Frontier Real Assets Fonden investerar i börsnoterade fastighets- och infrastrukturbolag på tillväxt- och gränsmarknader. Frontier- dvs. gränsmarknaderna består av ekonomier i olika utvecklingsfaser. Det är länder som kommer från en låg ekonomisk utvecklingsnivå men som under det senaste decenniet har genomgått en omvandling och numera tillhör de mest snabbväxande ekonomierna i världen. Läs mer

  - avkastning 12 m startdatum 30.05.2018

  • Multisstrategifond
  • Tillväxtmarknader
  • Minimiteckning: 1000
  • Riskklass: 1 2 3 4 5 6 7
 • UB EM Infra Placeringsfond

  UB EM Infra är en aktiefond (UCITS) som placerar globalt i aktier i infrastrukturbolag aktiva inom el-, vatten- och gasdistribution, flygfält, hamnar och vägtullar. Läs mer

  ★★★★ - avkastning 12 m startdatum 30.10.2007

  • Infrastrukturfonder
  • Tillväxtmarknader
  • Minimiteckning: 1000
  • Riskklass: 1 2 3 4 5 6 7
 • UB Europa REIT Placeringsfond

  UB Europa REIT är en aktiefond (UCITS) som placerar i börsnoterade europeiska fastighetsbolagsaktier och REITs. Läs mer

  ★★★★ - avkastning 12 m startdatum 10.05.2004

  • Fastighetaktiefond
  • Utvecklade marknader
  • Minimiteckning: 1000
  • Riskklass: 1 2 3 4 5 6 7
 • UB Global REIT Placeringsfond

  UB Global REIT placerar globalt i fastighetsaktier i OECD-länderna. Läs mer

  ★★★ - avkastning 12 m startdatum 07.02.2005

  • Fastighetaktiefond
  • Utvecklade marknader
  • Minimiteckning: 1000
  • Riskklass: 1 2 3 4 5 6 7
 • UB Infra Placeringsfond

  UB Infra placerar i aktier i börslistade infrastrukturbolag (t.ex. i el-, gas- och vattenbolag) i huvudsak i OECD-län­derna. Läs mer

  ★★★★ - avkastning 12 m startdatum 17.01.2006

  • Infrastrukturfonder
  • Utvecklade marknader
  • Minimiteckning: 1000
  • Riskklass: 1 2 3 4 5 6 7
 • UB Nordamerika REIT Placeringsfond

  UB Nordamerika REIT är en aktiefond som placerar i fastigheter på NAFTA-området (USA, Kanada och Mexiko) via noterade fastighetsplaceringsbolag. Läs mer

  - avkastning 12 m startdatum 15.12.2014

  • Fastighetaktiefond
  • Utvecklade marknader
  • Minimiteckning: 1000
  • Riskklass: 1 2 3 4 5 6 7
 • En fonds historiska avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Det kapital som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det placerade kapitalet kan förloras helt eller delvis. Risken relaterad till fondinvesteringar varierar beroende på fonden i fråga. På www.unitedbankers.se finner du fondernas faktablad och stadgar. Investeraren skall innan investeringsbeslutet bekanta sig med det fondrelaterade materialet, ur vilket de fondspecifika riskerna framgår. Innehållet utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation.

Infrastrukturfonder

 • FONDER
  • FÖRÄNDRING %
  • DATUM
  • NAV
  • 1 d
  • 1 v
  • 1 m
  • 3 m
  • 6 m
  • 1 år
  • 3 år
  • 5 år
  • i år
 • UB EM Infra Tillväxt
 • DATUM
  2021-04-12
  NAV
  220.24
  1 d (förändring %)
  -0.81
  1 v
  -1.02
  1 m
  0.86
  3 m
  3.37
  6 m
  17.73
  1 år
  11.41
  3 år
  -3.31
  5 år
  8.69
  i år
  4.71
 • UB EM Infra Avkastning
 • DATUM
  2021-04-12
  NAV
  158.72
  1 d (förändring %)
  -0.81
  1 v
  -1.02
  1 m
  0.86
  3 m
  3.37
  6 m
  17.72
  1 år
  7.00
  3 år
  -12.58
  5 år
  -6.72
  i år
  4.70
 • UB EM Infra A
 • DATUM
  2021-04-12
  NAV
  127.55
  1 d (förändring %)
  -0.82
  1 v
  -1.04
  1 m
  0.79
  3 m
  3.17
  6 m
  17.26
  1 år
  10.52
  3 år
  -4.69
  5 år
  5.57
  i år
  4.47
 • UB Infra Tillväxt
 • DATUM
  2021-04-12
  NAV
  281.11
  1 d (förändring %)
  0.30
  1 v
  1.12
  1 m
  4.08
  3 m
  4.70
  6 m
  9.17
  1 år
  18.26
  3 år
  24.34
  5 år
  36.81
  i år
  5.51
 • UB Infra Avkastning
 • DATUM
  2021-04-12
  NAV
  179.30
  1 d (förändring %)
  0.31
  1 v
  1.12
  1 m
  4.08
  3 m
  4.71
  6 m
  9.17
  1 år
  13.96
  3 år
  12.62
  5 år
  17.02
  i år
  5.51
 • UB Infra A
 • DATUM
  2021-04-12
  NAV
  167.06
  1 d (förändring %)
  0.30
  1 v
  1.10
  1 m
  4.02
  3 m
  4.55
  6 m
  8.84
  1 år
  17.55
  3 år
  22.11
  5 år
  32.76
  i år
  5.33

REIT-fonder

 • FONDER
  • FÖRÄNDRING %
  • DATUM
  • NAV
  • 1 d
  • 1 v
  • 1 m
  • 3 m
  • 6 m
  • 1 år
  • 3 år
  • 5 år
  • i år
 • UB Asia REIT Plus Tillväxt
 • DATUM
  2021-04-12
  NAV
  195.05
  1 d (förändring %)
  -1.04
  1 v
  -0.96
  1 m
  2.24
  3 m
  4.97
  6 m
  14.03
  1 år
  15.34
  3 år
  6.57
  5 år
  27.11
  i år
  6.96
 • UB Asia REIT Plus Avkastning
 • DATUM
  2021-04-12
  NAV
  129.38
  1 d (förändring %)
  -1.04
  1 v
  -0.96
  1 m
  2.24
  3 m
  4.97
  6 m
  14.03
  1 år
  9.81
  3 år
  -6.04
  5 år
  4.68
  i år
  6.96
 • UB Asia REIT Plus A
 • DATUM
  2021-04-12
  NAV
  146.34
  1 d (förändring %)
  -1.05
  1 v
  -0.99
  1 m
  2.17
  3 m
  4.76
  6 m
  13.57
  1 år
  14.42
  3 år
  2.49
  5 år
  19.74
  i år
  6.72
 • UB Europa REIT Tillväxt
 • DATUM
  2021-04-12
  NAV
  323.58
  1 d (förändring %)
  0.01
  1 v
  1.14
  1 m
  3.19
  3 m
  6.10
  6 m
  16.32
  1 år
  17.00
  3 år
  10.85
  5 år
  21.61
  i år
  4.62
 • UB Europa REIT Avkastning
 • DATUM
  2021-04-12
  NAV
  167.19
  1 d (förändring %)
  0.01
  1 v
  1.14
  1 m
  3.18
  3 m
  6.09
  6 m
  16.31
  1 år
  11.05
  3 år
  -3.05
  5 år
  -0.45
  i år
  4.61
 • UB Europa REIT A
 • DATUM
  2021-04-12
  NAV
  159.73
  1 d (förändring %)
  0.01
  1 v
  1.12
  1 m
  3.14
  3 m
  5.96
  6 m
  16.02
  1 år
  16.41
  3 år
  9.20
  5 år
  18.62
  i år
  4.47
 • UB Global REIT Tillväxt
 • DATUM
  2021-04-12
  NAV
  228.88
  1 d (förändring %)
  -0.22
  1 v
  1.28
  1 m
  3.57
  3 m
  11.32
  6 m
  17.33
  1 år
  23.97
  3 år
  11.78
  5 år
  12.01
  i år
  9.57
 • UB Global REIT Avkastning
 • DATUM
  2021-04-12
  NAV
  111.58
  1 d (förändring %)
  -0.22
  1 v
  1.28
  1 m
  3.57
  3 m
  11.32
  6 m
  17.33
  1 år
  17.07
  3 år
  -2.93
  5 år
  -9.21
  i år
  9.57
 • UB Global REIT A
 • DATUM
  2021-04-12
  NAV
  140.89
  1 d (förändring %)
  -0.23
  1 v
  1.27
  1 m
  3.53
  3 m
  11.16
  6 m
  16.98
  1 år
  23.22
  3 år
  9.79
  5 år
  8.70
  i år
  9.40
 • UB Nordamerika REIT Tillväxt
 • DATUM
  2021-04-09
  NAV
  131.24
  1 d (förändring %)
  -0.08
  1 v
  -0.70
  1 m
  4.77
  3 m
  16.10
  6 m
  19.69
  1 år
  18.79
  3 år
  24.66
  5 år
  16.76
  i år
  13.92
 • UB Nordamerika REIT Avkastning
 • DATUM
  2021-04-09
  NAV
  113.73
  1 d (förändring %)
  -0.08
  1 v
  -0.70
  1 m
  4.77
  3 m
  16.11
  6 m
  19.69
  1 år
  12.04
  3 år
  8.03
  5 år
  1.18
  i år
  13.92
 • UB Nordamerika REIT A
 • DATUM
  2021-04-09
  NAV
  127.16
  1 d (förändring %)
  -0.09
  1 v
  -0.72
  1 m
  4.73
  3 m
  15.96
  6 m
  19.39
  1 år
  18.20
  3 år
  22.80
  5 år
  13.88
  i år
  13.77
 • UB Real REIT
 • DATUM
  2020-06-23
  NAV
  125.07
  1 d (förändring %)
  0.01
  1 v
  -2.31
  1 m
  6.33
  3 m
  18.14
  6 m
  -9.67
  1 år
  -5.07
  3 år
  -13.00
  5 år
  -3.89
  i år
  0.00

Skogsfonder

 • FONDER
  • FÖRÄNDRING %
  • DATUM
  • NAV
  • 1 d
  • 1 v
  • 1 m
  • 3 m
  • 6 m
  • 1 år
  • 3 år
  • 5 år
  • i år
 • UB Skog I
 • DATUM
  2021-03-15
  NAV
  117.04
  1 d (förändring %)
  -
  1 v
  -
  1 m
  -
  3 m
  0.44
  6 m
  3.27
  1 år
  4.08
  3 år
  13.30
  5 år
  27.05
  i år
  -

Fastighetsfonder

 • FONDER
  • FÖRÄNDRING %
  • DATUM
  • NAV
  • 1 d
  • 1 v
  • 1 m
  • 3 m
  • 6 m
  • 1 år
  • 3 år
  • 5 år
  • i år
 • UB Nordiska Fastigheter T
 • DATUM
  2020-12-31
  NAV
  110.55
  1 d (förändring %)
  -
  1 v
  -
  1 m
  -
  3 m
  5.69
  6 m
  8.42
  1 år
  3.68
  3 år
  20.80
  5 år
  -
  i år
  -
 • UB Nordiska Fastigheter I
 • DATUM
  2020-12-31
  NAV
  111.70
  1 d (förändring %)
  -
  1 v
  -
  1 m
  -
  3 m
  5.76
  6 m
  8.58
  1 år
  3.96
  3 år
  21.60
  5 år
  -
  i år
  -

Övriga Fonder

 • FONDER
  • FÖRÄNDRING %
  • DATUM
  • NAV
  • 1 d
  • 1 v
  • 1 m
  • 3 m
  • 6 m
  • 1 år
  • 3 år
  • 5 år
  • i år

En fonds historiska avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Det kapital som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det placerade kapitalet kan förloras helt eller delvis. Risken relaterad till fondinvesteringar varierar beroende på fonden i fråga. På www.unitedbankers.se finner du fondernas faktablad och stadgar. Investeraren skall innan investeringsbeslutet bekanta sig med det fondrelaterade materialet, ur vilket de fondspecifika riskerna framgår. Innehållet utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation.