Infrastruktur

Infrastruktur är de allmänna servicesystem som traditionellt har varit samhällsägda och som under de senaste årtiondena har privatiserats runt om i världen.

 

  • Traditionella infrastrukturverksamheter är elförsörjning och -distribution, gasdistribution, vattenförsörjning, hamnar, flygplatser och vägtullsbolag.
  • Infrastrukturverksamheter har privatiserats runt om i världen och bolagen som ansvarar för dem har listats på börsen. På detta sätt är infrastrukturen nu inom räckhåll för alla investerare.

 

Infrastruktur som placeringsobjekt

 

Med infrastruktur avses de allmänna tekniska servicesystemen i samhället, såsom vägar, vattenförsörjning och flygplatser. De har traditionellt till största delen ägts och underhållits av samhället.

 

Även om infrastruktur är en omfattande tillgångsklass, har största delen av den stått utanför placerarnas räckhåll. Möjligheterna att placera i infrastrukturbolag har samtidigt också varierat mellan olika länder. Under de senaste årtiondena har infrastrukturen emellertid i allt större omfattning privatiserats runt om i världen. Utvecklingen har varit speciellt snabb på tillväxtmarknaderna och särskilt i Asien.

 

Då det gäller placeringar i infrastruktur erbjuder börsnoterade infrastrukturbolag, dvs. infrabolag, ett av de mest attraktiva alternativen. Börsnoterade infrabolag representerar i regel den största och viktigaste infrastrukturverksamheten på marknaden. Fördelen med dem är en god avkastningspotential och samtidigt utvecklas de mer stabilt än traditionella aktieplaceringar i genomsnitt.

 

Ur investerarens synvinkel är den intressantaste egenskapen hos infrastrukturverksamheter en lägre affärsrisk än normalt. Detta förklaras med att bolagens verksamhet grundar sig på långsiktiga avtal och de kan ha en fullständig eller partiell monopolställning inom sitt verksamhetsområde. På grund av detta är konkurrensläget ofta begränsat.

 

Tack vare affärsverksamhetens karaktär är de flesta börsnoterade infrastrukturbolagen på aktiemarknaden förknippade med en lägre risk än normalt.

 

Avigsidan med infrabolagens utmärkta risk- och avkastningsprofil är en högre politisk risk än i genomsnitt. Myndigheterna har rätt att ingripa i verksamhetsmiljön för bolag som innehar monopolställning, om exempelvis deras lönsamhet blir för hög.

 

Till fondplacering hänför sig alltid en ekonomisk risk.

Det kapital som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och fondens historiska avkastning är ingen garanti för framtida utveckling.