Skog

Skog är ett placeringsobjekt som bevarar sitt värde väl och erbjuder stabil avkastning. Den lämpar sig väl som en del av de flesta placeringsportföljerna. Att investera i skog är ett bra sätt att diversifiera portföljens risk, eftersom dess korrelation med aktiemarknaden är låg.

 

Vi är idag Finlands femte största skogsägare och erbjuder professionella institutionella investerare möjligheten att i fondformat investera i finländska skogsfastigheter. Vad som skiljer skogsfastigheter från andra typer av fastighetsinvesteringar är framförallt den biologiska tillväxten som givetvis är oberoende av den ekonomiska konjunkturen.

Skogen erbjuder ett attraktivt komplement till din placeringsportfölj

 

• Skogens avkastning är mycket konkurrenskraftig ochförbättrar portföljens risk- och avkastningsprofil

 

• Skog har en bevisligen låg korrelation med andra tillgångsklasser, vilket ökar portföljens diversifieringoch minskar dess volatilitet

 

• Skog är fast egendom som bevarar sitt realvärde såväl vid inflation som under finanskriser. I jämförelse med många andra placeringar ger detta en möjlighet att bättre bevara egendomens värde

 

• Skogens avkastningsprofil är exceptionell, eftersomträdbeståndets tillväxt är oberoende av konjunkturer och flera andra faktorer som i allmänhet påverkar placeringars avkastning

 

• Befolkningens globala tillväxt och en ökad miljömedvetenhet ökar efterfrågan på förnybara och användarvänliga material som trä

 

Denna investeringsstrategi är endast tillgänglig för professionella investerare i Sverige.

 

Till fondplacering hänför sig alltid en ekonomisk risk.

Det kapital som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och fondens historiska avkastning är ingen garanti för framtida utveckling.