Ansvarsfulla investeringar

Vi på United Bankers vill erbjuda våra kunder möjlighet att göra ansvarsfulla och lönsamma investeringar samt utöka kundernas förmögenhet på ett hållbart sätt. Målet med investeringsverksamheten är att med den risknivå som kunderna valt uppnå bästa möjliga avkastning på såväl lång som kort sikt.


Hållbarheten inverkar på bolagens möjligheter till framgång och integreringen av hållbarhetsaspekten förbättrar också investeringarnas förväntade avkastning. Vi tror att iakttagandet av hållbarhetsfrågor vid sidan av ekonomiska nyckeltal ökar kunskapen om investeringsobjektet och dess risker och möjligheter på ett bredare plan.

 

 

Hållbarhet innebär hantering av risker men också främjande av positiv utveckling. Investeringarnas positiva effekter är en följd av vad företagen gör och hur ansvarsfullt de agerar. Vårt mål är att på lång sikt minska de negativa klimatkonsekvenserna av våra investeringar och öka investeringarnas positiva effekter på miljön och samhället.

 

Hållbarheten har integrerats i vår investeringsverksamhet och vi tar i investeringsbesluten hänsyn till hur miljö- och samhällsansvaret samt praxis för god styrning uppfylls i investeringsobjekten och hur de främjar hållbarhetsmålen. Vi berättar gärna om hållbarheten i våra investeringar och strävar efter att beakta kundernas önskemål i anslutning till hållbarhet.

Vi har förbundit oss att iaktta FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (Principles for Responsible Investment, PRI) 2012. Vi rapporterar om vår investeringsverksamhet i enlighet med dessa principer. Dessutom strävar vi efter att främja ansvarsfulla investeringar också via olika intresseorganisationer och initiativ:

 

 • Principles for Responsible Investments (PRI)

  • FN:s principer för ansvarsfulla investeringar

 • Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGP)

  • FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter

 • European Public Real Estate Association (EPRA)

  • Intresseorganisation för börsnoterade fastighetsbolag i Europa

 • Global Listed Infrastructure Organisation (GLIO)

  • Internationell intresseorganisation för fonder som investerar i infrastruktur och infrastrukturbolag

 • ISS Proxy Voting Initiatives

  • Möjliggör globalt utövande av rösträtten i investeringsobjekt

 • Carbon Disclosure Project (CDP)

  • Genom projektet utvecklas företagens klimatförändringsarbete och rapportering

 • Montréal Carbon Pledge

  • Klimatinitiativ, där deltagarna förbinder sig att mäta och rapportera investeringsportföljernas koldixodiavtryck

 • Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD)

  • Internationellt saminitiativ inom den finansiella sektorn enligt vilket United Bankers rapporterar om klimatriskerna i sin verksamhet från och med 2022

 • FINSIF ry

  • Främjar ansvarsfulla investeringar i Finland

 • Finans Finland (Finanssiala ry) och dess hållbarhetskommitté

 • Pääomasijoittajat ry

 

 

 

Hållbarhetsaspekterna en del av vår investeringsverksamhet

 

Vi har integrerat hållbarhetsaspekterna i vår investeringsverksamhet. Vi beaktar dessa aspekter i portföljförvaltningen såväl i fonderna och den diskretionära kapitalförvaltningen som i de övriga investeringsprodukter som vi tillhandahåller (med undantag av indexbaserade produkter). Integreringen av hållbarhetsaspekterna som en del av United Bankers produkter och tjänster utgör enligt vår syn en väsentlig del av koncernens övergripande riskhantering. Vid valet av investeringsobjekt beaktas hållbarheten innan investeringsbeslutet fattas. Under investeringen följer vi upp hur hållbarheten uppfylls och det rapporteras regelbundet till investerarna.

 

Ansvarsfulla investeringar i United Bankers

 

Policyn för ansvarsfulla investeringar styr vår investeringsverksamhet. I policyn definieras tillvägagångssätten för ansvarsfull investering.

 

POLICY FÖR ANSVARSFULLA INVESTERINGAR

Uteslutning är en av de metoder för ansvarsfull investering som vi använder. Vi har från våra investeringsobjekt uteslutit sådana bolag som är delaktiga i tillverkning och försäljning av kontroversiella vapen (landminor, klusterbomber, utarmat uran samt biologiska och kemiska vapen) och bolag som deltar i utveckling och produktion av kärnvapenprogram. Vi investerar inte heller i tobak, vapen (exkl. försvarsindustri), stenkolsproduktion, hasardspel eller vuxenunderhållning.

ESG-INTEGRATION I INVESTERINGARNA

Som en del av investeringsbesluten analyserar vi investeringsobjekten ur hållbarhetsperspektiv. Målet är att identifiera investeringsobjektets relevanta hållbarhetsrisker vad gäller miljö, samhällsansvar och bolagsstyrning som kan inverka på investeringen. Samtidigt bedömer vi hur investeringsobjektet främjar United Bankers allmänna och t.ex. fondspecifika hållbarhetsmål. På detta sätt säkerställer vi att investeringsobjektet är förenligt med United Bankers hållbarhetsprinciper och eventuella fond- eller produktspecifika hållbarhetskriterier.

INFLYTANDE OCH AKTIVT ÄGARSKAP

Inflytande är en del av en ansvarsfull investeringsverksamhet och stöder investeringsstrategins genomförande genom att fästa uppmärksamhet vid frågor relaterade till investeringsobjektens miljö, samhälle och praxis för god styrning. De metoder som vi tillämpar är utövande av rösträtt på bolagsstämmor, direkt bolagspåverkan, samverkan med investerare, intressentsamarbete och offentlig debatt.

VERKNINGSFULLHET OCH RAPPORTERING

Vårt mål är att på lång sikt minska de negativa klimatkonsekvenserna av våra investeringar och öka investeringarnas positiva effekter på miljö, samhälle och praxis för god styrning (ESG-faktorerna). För att bedöma hur dessa mål framskrider sammanställer vi årligen en hållbarhetsrapport om vår investeringsverksamhet. Dessutom rapporterar vi regelbundet om fondernas hållbarhetsverksamhet i fondernas regelbundna översikter. Därtill rapporterar vi årligen till UN PRI om vår verksamhet.

 

Vi förmedlar också tredjepartsprodukter. Vi följer regelbundet upp hur hållbarhetsprinciperna iakttas i fråga om våra största fondsamarbetspartner. Centrala faktorer som följs upp är exempelvis att samarbetspartnerna förbundit sig till UN PRI:s principer och att hållbarhetsfrågorna beaktas i processen för valet av investeringar.

Vi strävar efter att erbjuda våra kunder produkter och tjänster som så bra som möjligt motsvarar deras behov också ur hållbarhetssynvinkel. Vi utreder i framtiden vid tillhandahållandet av investeringsrådgivning och fondförsäkringar varje kunds hållbarhetspreferenser och mål när det gäller ansvarsfulla investeringar och rekommenderar våra kunder produkter som motsvarar deras hållbarhetspreferenser och hållbarhetsmål.

 

 

Integrering av hållbarhetsrisker och beaktande av huvudsakliga negativa konsekvenser

 

Vi integrerar hållbarhetsriskerna och beaktar de huvudsakliga negativa konsekvenserna i vår investeringsverksamhet. Med hållbarhetsrisker avses en miljörelaterad, social eller styrningsrelaterad händelse eller omständighet som, om den skulle inträffa, skulle ha en faktisk eller potentiell betydande negativ inverkan på investeringens värde. Med huvudsakliga negativa konsekvenser avses eventuella direkta eller indirekta negativa konsekvenser för miljön, samhället eller sociala faktorer till följd av verksamheten hos våra investeringsobjekt.

Hållbarhetsriskerna och deras eventuella inverkan på investeringarnas avkastning integreras i våra investeringsbeslut i enlighet med vår policy för ansvarsfulla investeringar. Uppgifter om hållbarhetsrisker och konsekvenser inkluderas i investeringsbesluten inom varje tillgångsslag på det sätt som lämpar sig bäst för respektive tillgångsslag.

 

Våra allmänna principer för ansvarsfulla investeringar kompletteras inom vissa branscher med tillgångsspecifika hållbarhetsprinciper. I dessa beskrivs mer ingående hur vi identifierar och analyserar hållbarhetskonsekvenser och därmed relaterade indikatorer samt våra tillvägagångssätt i anslutning till dem.

 

United Bankers policy för ansvarsfulla investeringar (United Bankers-koncernen) »

 

United Bankers tillämpar också separata principer för ägarstyrning som beskriver de ägarstyrningsmetoder som vi använder.

 

Principer för ägarstyrning för fonder förvaltade av UB Kapitalförvaltning Ab och UB Fondbolag Ab »

 

Vi integrerar hållbarhetsriskerna i våra investeringsbeslut bl.a. genom att analysera och följa upp tillvägagångssätten i de bolag som utgör investeringsobjekt när det gäller frågor relaterade till miljö, samhällsansvar och praxis för god styrning. Portföljförvaltarna utnyttjar bl.a. globala ESG-databaser och due diligence-analyser för att kartlägga investeringsobjektens hållbarhetsrisker och huvudsakliga negativa konsekvenser. Dessutom använder vi en exkluderingslista över de branscher som vi definierat som olämpliga investeringsobjekt ur hållbarhetsperspektiv. Vid analysen av huvudsakliga negativa konsekvenser tillämpar vi en riskbaserad approach och strävar i dataanalysen efter att identifiera de risker som eventuella huvudsakliga negativa konsekvenser innebär för miljö, samhälle och sociala faktorer.

 

I fråga om befintliga investeringsobjekt följer vi upp hållbarhetsriskerna och de huvudsakliga negativa konsekvenserna. Om betydande avvikelser noteras, är beroende på avvikelsens svårighetsgrad, natur och omfattning alternativen antingen direkt dialog med företagsledningen, påverkan via samarbete med andra investerare eller avyttring av investeringen. Dessutom förutsätter vi att våra investeringsobjekt iakttar principerna i det internationella initiativet för företagsansvar, FN:s Global Compact. Om vi konstaterar att ett företag som utgör investeringsobjekt bryter mot FN:s Global Compact-principer, analyserar vi situationen tillsammans med portföljförvaltaren, och därefter fattar styrgruppen för ansvarsfulla investeringar beslut om fortsatta åtgärder. 

 

Vi ger investeringsrådgivning om våra egna produkter och tjänster samt våra samarbetspartners produkter. Integreringen av hållbarhetsrisker och beaktandet av huvudsakliga negativa konsekvenser beskrivs ovan och mer ingående information finns i United Bankers policy för ansvarsfulla investeringar. I fråga om finansiella produkter som tillhandahålls av våra samarbetspartner ansvarar varje aktör för egen del för integreringen av hållbarhetsrisker och beaktandet av huvudsakliga negativa konsekvenser i enlighet med sina egna riktlinjer.

 

Från och med augusti 2022 ska företag som tillhandahåller investeringsrådgivning och kapitalförvaltning samt fondförsäkringar i samband med tillhandahållandet av investeringstjänster eller fondförsäkringar kartlägga kundernas preferenser avseende investeringarnas hållbarhet. Vi utreder i samband med lämplighetsbedömningen varje kunds hållbarhetspreferenser och mål när det gäller ansvarsfulla investeringar och rekommenderar våra kunder produkter som är förenliga med deras preferenser och hållbarhetsmål.

 

Hållbarhetsuppgifter för United Bankers investeringsprodukter enligt EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar

 

FONDER

Sammanfattning av integreringen av hållbarhetsrisker och beaktandet av huvudsakliga negativa konsekvenser, främjandet av hållbarhetsfaktorer och hållbara investeringar i UB:s fonder:


** The United Nations Global Compact, The OECD Guidelines for Multinational Enterprises, The Universal Declaration of Human Rights, The UN Guiding Principles on Business and Human Rights, The ILO conventions on core labour standards, The Rio Declaration on Environment and Development, The UN Convention on Corruption och The Convention on Cluster Munitions

 

De fondspecifika uppgifterna om United Bankers fonder enligt EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar finns under länkarna nedan på sidorna för respektive fond.

 

En samlad förteckning över fonderna finns på sidan Fonder.
https://unitedbankers.se/fonder »


Specialplaceringsfund UB Skog »
Specialplaceringsfund UB Nordiska Fastigheter »
UB Asia REIT Plus »
UB EM Infra »
UB Europa REIT »
UB Global REIT »
UB Infra »
UB Nordamerika REIT »

 

Integrering av hållbarhetsrisker i koncernens ersättningspolicyer

 

Ett bärande mål i United Bankers ersättningspolicy är att främja hållbarhetsfrågor och i dem beaktas också hållbarhetsriskerna. I koncernens olika ersättningsmodeller ingår som ett kvalitativt kriterium för rörliga ersättningar uppfyllandet av fastställda hållbarhetsmål och detta bedöms som en del av ersättningsmottagarens personliga prestationer.

Hållbarhetsrapport 2022

 

United Bankers publicerade hållbarhetsrapporten för år 2022 som en del av sin årsberättelse den 24.2.2023. Ramverket för rapporteringen bygger på de standarder för hållbarhetsrapportering som fastställts av Global Reporting initiative (GRI). Bekanta dig med hållbarhetsrapporten »


 

 

 


Översikter över ansvarsfulla investeringar

 

United Bankers rapporterar årligen om investeringsverksamhetens hållbarhet och dess utveckling. Årsöversikten över ansvarsfulla investeringar 2021 är en sammanfattning av bolagets ansvarsfulla investeringar och utvecklingsåtgärder. Dessutom rapporterar vi om fondernas hållbarhet i olika fondspecifika hållbarhetsöversikter.

 

Responsible Investment Report 2021 »

Ansvarfullhetsrapporter 2021 »

 

 

 

Det material och den information som presenteras i denna rapport baserar sig på källor som United Bankers-koncernen betraktar som tillförlitliga och på koncernens egna uppskattningar. Det utesluter emellertid inte möjligheten till fel eller ofullständiga uppgifter. Den information som ligger till grund för eventuella slutsatser kan förändras snabbt och United Bankers-koncernen kan ändra sin ståndpunkt utan separat meddelande. United Bankers-koncernen eller dess samarbetspartner eller anställda ansvarar inte för eventuella skador till följd av användningen av rapporten.