Hållbarhet i våra investeringar

United Bankers Abp:s policy för ansvarsfulla investeringar

 

Det primära målet med United Bankers (UB) investeringsverksamhet är att på den risknivå som kunderna valt uppnå bästa möjliga avkastning på ett ansvarsfullt sätt på såväl lång som kort sikt. Som ett led i genomförandet av detta mål tar vi i våra investeringsbeslut hänsyn till hur kriterierna avseende miljö, socialt ansvar och god förvaltningssed, dvs. hållbarhetsfaktorerna (ESG-faktorer) uppfylls i våra investeringsobjekt. Med hållbarhetsfaktorer avses miljörelaterade, sociala och personalrelaterade frågor, respekt för mänskliga rättigheter samt bekämpning av korruption och mutor. Vi tror att beaktandet av hållbarhetsaspekterna har en positiv inverkan också på investeringarnas avkastning.

 

 

 

Policyn för ansvarsfulla investeringar godkänns av UB:s styrelse. För upprättandet och uppdateringen av denna policy samt de praktiska anvisningarna ansvarar UB:s styrgrupp för ansvarsfulla investeringar. Gruppen består av medlemmar från portföljförvaltningen, försäljningen och marknadsföringen. Även Compliance-funktionen är representerad på gruppens sammanträden. Bolaget har utsett en direktör för ansvarsfulla investeringar som leder styrgruppens arbete. Bolagets portföljförvaltare ansvarar för verkställandet av policyn i praktiken.

 

Vi har undertecknat de FN-stödda principerna för ansvarsfulla investeringar (Principles for Responsible Investment, PRI) år 2012. Vi rapporterar om vår investeringsverksamhet i enlighet med dessa principer. Vi är medlem i FINSIF ry samt EPRA (intresseorganisation för börsnoterade fastighetsbolag i Europa) och GLIO (internationell intresseorganisation för fonder som investerar i infrastruktur och infrastrukturbolag), vilka främjar en hållbar verksamhet inom sin egen bransch. Vi har också undertecknat CDP-programmet och deltar via det i utvecklingen av företagens klimatförändringsarbete och rapportering.

 

Vi har anslutit oss till klimatinitiativet Montreal Carbon Pledge, där vi förbinder oss att mäta och redovisa koldioxidavtrycket för våra investeringsportföljer. Vi understöder TCFD-initiativet (Task Force for Climate Related Financial Disclosures) och rapporterar i enlighet med det från och med 2021.

 

 

 

 

Hållbarhetsaspekterna en del av vår investeringsverksamhet

 

Vi har integrerat hållbarhetsaspekterna i vår investeringsverksamhet. Dessa aspekter beaktas i portföljförvaltningen såväl i fonderna och den diskretionära kapitalförvaltningen som i de övriga investeringsobjekt som vi tillhandahåller (med undantag av indexbaserade produkter). Integreringen av hållbarhetsaspekten som en del av UB:s produkter och tjänster utgör enligt vår mening en väsentlig del av koncernens övergripande riskhantering. Vid valet av investeringsobjekt avvägs hållbarheten innan ett investeringsbeslut fattas, varefter vi följer upp hur hållbarheten uppfylls och rapporterar om detta regelbundet till våra investerare.

 

Vi har från våra investeringsobjekt uteslutit sådana bolag som är delaktiga i tillverkning och försäljning av kontroversiella vapen (landminor, klusterbomber, utarmat uran samt biologiska och kemiska vapen) och bolag som deltar i utveckling och produktion av kärnvapenprogram. Vi investerar inte heller i bolag, vars huvudsakliga affärsverksamhet består av tobak, vapen, stenkolsproduktion, hasardspel eller vuxenunderhållning.

 

Påverkan är en del av en ansvarsfull investeringsverksamhet och stöder investeringsstrategins genomförande genom att fästa uppmärksamhet vid frågor relaterade till investeringsobjektens miljö, samhälle och god förvaltningssed. De metoder som vi tillämpar är utövande av rösträtt på bolagsstämman, direkt bolagspåverkan, delaktighet i samverkan mellan investerare, intressentsamarbete och offentlig debatt.

 

 

 

 

Vårt mål är att på lång sikt minska de negativa klimatkonsekvenserna av våra investeringar och öka investeringarnas positiva effekter på ESG-faktorerna. För att bedöma hur dessa mål framskrider sammanställer vi årligen en hållbarhetsrapport om vår investeringsverksamhet. Dessutom rapporterar vi regelbundet om fondernas hållbarhetsverksamhet i fondernas egentliga regelbundna översikter.

 

Vi förmedlar också tredjepartsprodukter. För tredjeparters del förutsätter vi att hållbarheten har implementerats i investeringsverksamheten. Vi följer regelbundet upp hur hållbarhetsprinciperna iakttas i fråga om våra största fondsamarbetspartner. Centrala faktorer som följs upp är exempelvis att samarbetspartnerna förbundit sig till PRI:s principer och att hållbarhetsfrågorna beaktas i processen för valet av investeringar.

 

Efter att de krav som regleringen ställer har klarnat utreder vi i fortsättningen i samband med investeringsrådgivningen också kundens önskemål beträffande ansvarsfulla investeringar och rekommenderar kunden produkter som motsvarar kundens hållbarhetsmål.

 

 

 

 

Integrering av hållbarhetsrisker

 

Vi tillämpar policyer för integrering av hållbarhetsrisker i investeringsverksamheten och investeringsrådgivningen. Med hållbarhetsrisker avses en miljörelaterad, social eller styrningsrelaterad händelse eller omständighet som, om den skulle inträffa, skulle ha en faktisk eller potentiell betydande negativ inverkan på investeringens värde. Beaktandet av hållbarhetsrisker integreras i investeringsbesluten inom varje tillgångsslag på det sätt som lämpar sig bäst för respektive tillgångsslag.

 

Vi beaktar i våra investeringsbeslut olika hållbarhetsrisker samt deras effekter på investeringarnas avkastning. Som väsentliga hållbarhetsrisker har vi bland annat identifierat underlåtenhet att iaktta internationella normer, klimatförändringens risker för affärsverksamheten samt investeringsobjektens bristfälliga riskhantering. Vi integrerar hållbarhetsriskerna i investeringsbesluten bland annat genom att analysera och följa upp tillvägagångssätten för att beakta hållbarhetsfaktorer i de bolag som utgör investeringsobjekt. Portföljförvaltaren har tillgång till olika databaser för att utreda investeringsobjektens ESG-status samt en uteslutningslista över de branscher som vi ur hållbarhetssynvinkel har fastställt som olämpliga investeringsobjekt. I fråga om befintliga investeringsobjekt utför vi kontinuerlig övervakning, och om förseelser noteras kan de portföljmässiga alternativen beroende på förseelsens svårighetsgrad, karaktär och omfattning vara antingen direkt dialog med företagsledningen, samverkan med övriga investerare eller att avstå från investeringen. Dessutom förutsätter vi att våra investeringsobjekt iakttar principerna i det internationella initiativet för företagsansvar, FN:s Global Compact. Noterade överträdelser rapporteras årligen i samband med ansvarsrapporteringen.

 

Vi ger investeringsrådgivning om såväl våra egna produkter och tjänster som våra samarbetspartners produkter. Beaktandet av hållbarhetsriskerna i våra egna produkter beskrivs ovan. I fråga om finansiella produkter som tillhandahålls av våra samarbetspartner ansvarar varje aktör för egen del för integreringen av hållbarhetsriskerna i enlighet med sina egna riktlinjer.

 

 

 

 

Beaktande av negativa konsekvenser för hållbar utveckling

 

Med huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer avses eventuella direkta eller indirekta negativa konsekvenser för miljön, samhället eller sociala faktorer till följd av verksamheten hos våra investeringsobjekt. I investeringsverksamheten beaktas de huvudsakliga negativa konsekvenserna avseende hållbarhetsfaktorer. Detta genomförs med samma processer och enligt samma principer som hanteringen av hållbarhetsrisker.

 

Ersättningspolicyer i samband med integreringen av hållbarhetsrisker

 

En bärande målsättning med UB:s ersättningspolicy är främjandet av frågor relaterade till ansvarsfullhet. I koncernens olika ersättningsmodeller ingår uppfyllandet av fastställda hållbarhetsmål som ett kvalitativt kriterium för rörliga ersättningar och detta bedöms som en del av ersättningsmottagarens personliga prestationer.

 

United Bankers Abp:s åtgärder för ansvarsfulla investeringar 2021

 

Responsible Investment Report 2021 »

 

United Bankers Abp:s årliga rapport om ansvarsfullt placerande är ett sammandrag av det gågna årets verksamhet och utvecklingsåtgärder inom ansvarsfullt placerande. För att följa med att målen uppnås utarbetar vi hållbarhetsanalyser för vår placeringsverksamhet och fonder.

 

Fondernas hållbarhetsrapporter 2021 »

 

 

Det material och den information som presenteras i denna rapport baserar sig på källor som United Bankers-koncernen betraktar som tillförlitliga och på koncernens egna uppskattningar. Det utesluter emellertid inte möjligheten till fel eller ofullständiga uppgifter. Den information som ligger till grund för eventuella slutsatser kan förändras snabbt och United Bankers-koncernen kan ändra sin ståndpunkt utan separat meddelande. United Bankers-koncernen eller dess samarbetspartner eller anställda ansvarar inte för eventuella skador till följd av användningen av rapporten.