UB Skog

Specialplaceringsfond Skogsfond Utvecklade marknader

Skog är ett placeringsobjekt som bevarar sitt värde väl och erbjuder stabil avkastning. Genom UB Skog är fördelarna med skogsplacering inom räckhåll för alla investerare.

Fondens avkastningshistorik härrör till den fondserie som har den längsta historiken.

 

Specialplaceringsfond UB Skog erbjuder ett enkelt och kostnadseffektivt sätt att placera i skog med en relativt låg kapitalinsats. Genom en placering i fonden får du enkelt tillgång till en väldiversifierad och professionellt skött skogsportfölj. Minimiteckningsbelopp i UB Skog är 1 000 000 euro. UB Skog fonden är i Sverige endast tillgänglig för professionella investerare.

 

Placeringar i finsk skog

Specialplaceringsfond UB Skog är en specialplaceringsfond vars tillgångar placeras direkt eller indirekt huvudsakligen i finländska skogsfastigheter. Fonden lämpar sig för placerare som vill investera i finländska skogsfastigheter och som strävar efter stabil avkastning genom avverkningsintäkter och värdeökning av trädbeståndet.


Fondens avkastningsmål

Fonden strävar efter en årlig avkastning på 6 procent*. Avkastning eftersträvas i första hand genom försäljning av virke ur skogsfastigheterna. Av denna orsak betonas placeringsobjekt som har tillväxtpotential till följd av trädbeståndets tillväxt och ett stabilt kassaflöde från avverkningsintäkterna. Avkastning kan även erhållas genom förädling och planläggning av skogsfastigheter samt utnyttjandet av dess jord och möjliga fritidsvärde.

 

Placeringspolicy

Fördelen med specialplaceringsfond UB Skog är unika processer samt en professionell skötsel av skogsegendomen. Genom systematisk och grundlig placeringsanalys och värdering av skogsfastigheterna kan det placerade kapitalets avkastning optimeras. Faktorer som styr skötseln av skogsegendomen är optimering av det investerade kapitalets avkastning och maximering av trädbeståndets värdestegring.

 

Placeringens målmarknad

Avkastningsmålet består av förväntade avverkningsintäkter på 4% och prisutveckling på skog på 2%, förutsatt att rotpriset och skogsmarkens prisnivå på lång sikt utvecklas i takt med inflationen. I beräkningen av avkastningsmålet har inte tecknings- eller inlösenbelopp beaktats. Denna fond lämpar sig inte nödvändigtvis för placerare som planerar att lösa in fondandelar inom loppet av fem år.

 

Kari Kangas, Portfolio Manager
Fördelarna med UB Skog är en unik process för anskaffningen av skogsfastigheter och maximering av trädbeståndets värdestegring. Målet är att uppnå en konkurrenskraftig avkastning och erbjuda placeraren ett stabilt årligt kassaflöde.

Kari Kangas, Portfolio Manager

 

 

Hållbarhetsrelaterade upplysningar

 

a) Sammanfattning

 

SFDR-klassificering*: artikel 9, fonden har hållbar investering som mål. Fonden investerar i hållbara investeringsobjekt enligt EU-taxonomin.

 

Fonden investerar i skog och strävar efter att begränsa klimatförändringarna genom sina skogsinvesteringar. Fondens skogar binder koldioxid från atmosfären i växande träd och skogsmark. När avverkningen av skogarna är mindre än skogarnas tillväxt, fungerar skogarna som s.k. kolsänkor. Genom användning av virke från fondens skogar kan man också ersätta fossila bränslen och fossilintensiva material, varvid virket fungerar som en möjliggörare av omställningen till en cirkulär ekonomi.

 

Ett hållbart skogsbruk är en effektiv lösning för att avlägsna kol från atmosfären och ett viktigt medel för att uppnå målen enligt klimatavtalet från Paris. Fonden iakttar principerna för hållbar skogsvård enligt certifieringarna FSC® (FSC C109750) och PEFC™ samt övriga bästa praxis inom branschen i syfte att trygga en välmående skogsnatur och säkerställa en lönsam skogsvårdsverksamhet också på lång sikt. Alla skogsfastigheter som fonden äger i Finland är FSC- och PEFC-certifierade. Utländska skogar certifieras antingen enligt FSC eller PEFC eller enligt båda. Uppfyllandet av fondens hållbarhetsmål och kolbindning enligt EU-taxonomin följs upp med regelbundna kolbalansberäkningar. För resultaten redogörs i fondens rapportering.

 

Fondens portföljförvaltare som är specialiserade på skogsbranschen analyserar hållbarhetsrisker och hållbara investeringar med stöd av UB:s ESG-team. I analysen och uppföljningen av fonden utnyttjas bl.a. due diligence-utredningar, specialister och objektspecifik geoinformation. Fonden iakttar United Bankers policy för ansvarsfulla investeringar, inklusive UB:s allmänna principer för uteslutande. Om en betydande olöst hållbarhetsrisk konstateras i ett investeringsobjekt, görs investeringen inte.

 

För fondens ansvarsfullhet, hållbarhetsfaktorer, hållbarhetsrisker och andel för hållbara investeringar enligt EU-taxonomin redogörs med fondspecifika rapporter. Fonden har inget jämförelseindex.

 

* I enlighet med EU:s förordning 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella sektorn (SFDR) har United Bankers fonder klassificerats i tre klasser när det gäller beaktandet av hållbarhetsfaktorer: Vanliga fonder enligt artikel 6 integrerar hållbarhetsrisker i sin verksamhet. Fonder enligt artikel 8 främjar hållbarhetsfaktorer vid sidan av övriga egenskaper. En del av dessa fonder har ytterligare förbundit sig att göra en del av sina investeringar i hållbara investeringsobjekt. Fonder enligt artikel 9 har som mål att göra hållbara investeringar.

 

b) Betydande skada orsakas inte för målet för hållbar investering

 

Denna finansiella produkt gör hållbara investeringar. I fondens skogsvård beaktas principen att ”inte orsaka någon betydande skada”. Målet är att planera skogsvården så att den inte medför betydande skada för den biologiska mångfalden, förebyggandet av miljöföroreningar, omställningen till en cirkulär ekonomi, en hållbar användning av vatten och marina resurser och anpassningen till klimatförändringarna. Fonden iakttar gällande lagar och normer för miljö- och skogsbranschen. Fonden har dessutom förbundit sig till principerna och praxis för hållbar skogsvård och fondens alla skogar är FSC- och/eller PEFC-certifierade. Syftet med certifieringarna är att säkerställa en miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbar skogsvård samt att bl.a. trygga den biologiska mångfalden. FSC-certifieringen förutsätter att 5 % av skogarna lämnas utanför ekonomibruk för att trygga den biologiska mångfalden.

 

 • Indikatorer för huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer: De huvudsakliga negativa konsekvenserna för hållbarhetsfaktorer analyseras i samband med analysen av hållbarhetsrisker som en del av due diligence-processen före ett investeringsbeslut, de följs upp under investeringen och för dem redogörs regelbundet i samband med fondens rapportering. Indikatorerna för huvudsakliga negativa konsekvenser har utarbetats för investeringar som hänför sig till bolag, varför deras tillämpning på skogsinvesteringar är krävande. United Bankers har en riskbaserad approach till huvudsakliga negativa konsekvenser och i fråga om skogsfonderna följs och analyseras indikatorerna till den del som indikatorerna lämpar sig för detta tillgångsslag. Analysen, uppföljningen och rapporteringen baserar sig huvudsakligen på data som insamlats om investeringsobjekten och i mån av möjlighet utnyttjas också Sustainalytics och Morningstars hållbarhetsdatabaser. I denna fond beaktas följande indikatorer, i den mån data finns att tillgå och indikatorerna lämpar sig för tillgångsslaget i fråga:

 

Tabell 1 Indikatorer som tillämpas på investeringar i företag som utgör investeringsobjekt

 1. Växthusgasutsläpp
 2. Koldioxidavtryck
 3. Investeringsobjektens växthusgasintensitet
 4. Exponering mot företag som är verksamma inom sektorn för fossila bränslen (exposure)
 5. Andel av icke-förnybar energiförbrukning och energiproduktion
 6. Energiförbrukningsintensitet per sektor med stor klimatpåverkan
 7. Verksamhet som negativt påverkar områden med känslig biologisk mångfald
 8. Utsläpp till vatten
 9. Farligt avfall och radioaktivt avfall
 10. Brott mot FN:s globala överenskommelse och OECD:s riktlinjer för multinationella företag
 11. Inga processer och efterlevnadsmekanismer för att övervaka efterlevnaden av FN:s globala överenskommelse och OECD:s riktlinjer för multinationella företag
 12. Ojusterad löneklyfta mellan könen
 13. Jämnare könsfördelning i styrelserna
 14. Exponering mot kontroversiella vapen (antipersonella minor, klusterammunition, kemiska vapen och biologiska vapen)

 

Tabell 2 Indikatorer som tillämpas på investeringar i företag som utgör investeringsobjekt

 1. Investeringar i företag utan initiativ för minskning av koldioxidutsläpp

 

Tabell 3 Indikatorer som tillämpas på investeringar i företag som utgör investeringsobjekt

 1. Ingen policy för mänskliga rättigheter

 

 • Överensstämmelsen med OECD:s riktlinjer för multinationella företag och FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter analyseras som en del av due diligence-processen före ett investeringsbeslut. Normenligheten följs upp under investeringen och rapporteras i samband med fondens regelbundna rapportering. Analys, uppföljning och rapportering bygger på uppgifter i Sustainalytics och Morningstars hållbarhetsdatabaser (Global Standards Screening) samt på data som insamlats om investeringsobjektet under due diligence-processen. Fonden investerar inte i objekt som bryter mot ovannämnda normer och konventioner. Vid fall av normöverträdelser under investeringstiden strävar fonden efter att bidra till att situationen åtgärdas inom rimlig tid. Om situationen inte kan åtgärdas inom rimlig tid, avvecklas investeringen.

 

c) Den finansiella produktens mål för hållbar investering

 

Fonden har hållbar investering som mål. Målet är att bidra till begränsningen av klimatförändringarna genom hållbara skogsinvesteringar. Dessutom kan det virke som produceras i fondens skogar fungera som möjliggörare av omställningen till en cirkulär ekonomi.

 

Fonden investerar i skog och strävar genom sina skogsinvesteringar efter att binda koldioxid från atmosfären i växande träd och skogsmark samt i hållbara trävaruprodukter. Genom användning av virke som vuxit i fondens skogar kan man dessutom delvis ersätta fossila bränslen och fossilintensiva material. Strävan är att förvalta fondens skogar så att de fungerar som kolsänkor på lång sikt. Ett hållbart skogsbruk är en effektiv lösning för att avlägsna kolutsläpp från atmosfären och ett viktigt medel för att uppnå målen enligt klimatavtalet från Paris. Fondens skogsvård planeras med hjälp av kolbalansmodeller som spänner över 30 år på så sätt att skogarna binder mer kol än normalt.

 

Fondens strategi stöder begränsningen av klimatförändringarna och bidrar till flera av FN:s mål för hållbar utveckling, framför allt mål 13: Bekämpa klimatförändringarna, mål 15: Ekosystem och biologisk mångfald samt mål 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur. Utöver skogsvård och försäljning av virke från skogen kan fonden i sin verksamhet förädla och planlägga skogsfastigheter samt utnyttja skogsfastigheternas marksubstanser och eventuella rekreativa värden.

 

d) Investeringsstrategi

 

Tillgångarna i specialplaceringsfond UB Skog investeras direkt eller indirekt huvudsakligen i skogsfastigheter i Finland. Avkastning eftersträvas i första hand genom försäljning av virke från de skogsfastigheter som utgör investeringsobjekt. Därför prioriteras i investeringsverksamheten objekt med värdeökningspotential till följd av trädbeståndets tillväxt och ett stabilt kassaflöde från avverkningsintäkterna. Fonden kan också investera i andelar i samfällda skogar, andra skogsfonder, värdepapper i skogsbolag eller i övrigt indirekt i skogsfastigheter. Avkastning kan ytterligare erhållas genom förädling och planläggning av skogsfastigheter samt utnyttjande av fastigheternas marksubstanser och eventuella rekreativa värden. Mer information om investeringsstrategin: https://www.unitedbankers.se/fonder/valj-fond/ub-skog/

 

Skogsvård som uppfyller klimatkriterierna enligt EU-taxonomin är av central betydelse för fonden. Fonden förvaltar sina skogar med beaktande av klimatkriterierna enligt EU-taxonomin, eller investerar i skogar, vars förvaltning uppfyller kriterierna i EU-taxonomin för skogsvård och för verksamhet som väsentligt bidrar till begränsningen av klimatförändringarna.

Fonden investerar inte i objekt som finns på United Bankers uteslutningslista. Uteslutningslistan finns på adressen https://www.unitedbankers.se/hallbarhet/.

 

Investeringsobjektens praxis för god styrning bedöms i enlighet med United Bankers policy för ansvarsfulla investeringar. Överensstämmelsen med OECD:s riktlinjer för multinationella företag, FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter samt därmed anknutna konventioner och deklarationer analyseras som en del av due diligence-processen före ett investeringsbeslut. Normenligheten följs upp under investeringen och rapporteras i samband med fondens regelbundna rapportering. Analys, uppföljning och rapportering bygger på uppgifter i Sustainalytics och Morningstars hållbarhetsdatabaser (Global Standards Screening) samt data som insamlats om investeringsobjekten. Fonden investerar inte i objekt som bryter mot ovannämnda normer och konventioner. Vid fall av normöverträdelser under investeringstiden strävar fonden efter att utöva inflytande på bolaget för att åtgärda situationen inom rimlig tid. Om situationen inte kan åtgärdas inom rimlig tid, avvecklas investeringen.

 

e) Andel av investeringar

 

Av fondens investeringar är 99 % hållbara skogsinvesteringar som uppfyller EU-taxonomins kriterier för skogsvård och för verksamhet som väsentligt bidrar till begränsningen av klimatförändringarna. Merparten av tillgångarna i fonden UB Skog investeras direkt eller indirekt i skogsfastigheter i Finland. Fonden kan dessutom göra hållbara skogsinvesteringar genom att investera i andra skogsfonder.

 

Fonden kan också investera i andelar i samfällda skogar, skogsfonder, värdepapper i skogsbolag eller i övrigt indirekt i skogsfastigheter. Avkastning kan också erhållas genom utveckling och planläggning av skogsfastigheter samt genom utnyttjande av marksubstanser och rekreationspotential. Dessa funktioner utgör cirka 1 % av fondens investeringar under normala marknadsförhållanden, och de uppfyller inte nödvändigtvis klimatkriterierna enligt EU-taxonomin.

 

f) Övervakning av mål för hållbar investering

 

Uppnåendet av fondens hållbarhetsmål övervakas genom regelbundna kolbalansberäkningar. För beräkningsresultaten redogörs i fondens rapportering. Skötseln av fondens skogar planeras med hjälp av kolbalansmodeller som spänner över 30 år på så sätt att fondens skogar binder mer kol än normalt. Kolbalansberäkningarna, kolbalansmodellerna och rapporteringen görs i enlighet med bästa internationella praxis, som kontinuerligt utvecklas. Fonden rapporterar årligen bl.a. om skogarnas kolsänka, arealen av FSC- och PEFC-certifierade skogar, arealen av skog som lämnats utanför ekonomibruk och olika typer av skyddade områden samt indikatorer i anslutning till den biologiska mångfalden.

 

g) Metoder

 

Uppnåendet av fondens hållbarhetsmål övervakas genom uppföljning av kolsänkan i fondens skogar och utvecklingen av de hållbarhetsindikatorer som beskriver metoderna för hållbar skogsvård. De hållbarhetsindikatorer som används för uppföljningen är skogarnas årliga kolbalans och kolsänka samt resultaten av klimatmodeller på lång sikt, arealen av FSC- och PEFC-certifierade skogar, arealen av skyddad skog samt indikatorer som beskriver den biologiska mångfalden.

 

Med hjälp av fondens kolbalansmodeller säkerställs att fondens skogsvård på det sätt som långsiktsmodellerna utvisar binder mer kol jämfört med sedvanlig skogsvård. Med hjälp av skogscertifieringar säkerställs en miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbar skogsvård. United Bankers övervakar hållbarhetsindikatorerna och rapporterar regelbundet om dem.

 

h) Datakällor och databehandling

 

Analys, uppföljning och rapportering av upplysningar om miljörelaterade och sociala egenskaper baserar sig i första hand på skogsdata och data som insamlats om objekten. Kolberäkningsmetoden följer allmän god praxis för mätning av skogens kolbindning och kolutsläpp, som för närvarande baserar sig på IPCC:s nationella anvisningar för beräkning av GHG-utsläpp (2006, 2019). Modellen av trädbeståndets och jordmånens kollager motsvarar allmänt kraven i IPCC:s anvisningar för den högsta nivån (Tier 3). Likaså följer beräkningen av fossila utsläpp allmänt IPCC:s metoder, där utsläppen bestäms enligt en utsläppskoefficient. De modeller som beskriver trädbeståndet och trädbeståndets utveckling baserar sig på artiklar i vetenskapliga publikationsserier och resultaten av riskskogstaxeringen. Mer information om metoderna fås av fondens portföljförvaltare.

 

Dessutom utnyttjar fonden i mån av möjlighet Sustainalytics och Morningstars hållbarhetsdatabaser samt data om kolutsläpp och klimatmål som publicerats av Carbon Disclosure Project-initiativet. Därtill kan som stöd för portföljförvaltningen också användas andra datakällor som United Bankers anser vara tillförlitliga.

 

Uppgifterna behandlas omsorgsfullt i United Bankers samt ESG-tjänsteleverantörernas och samarbetspartnernas datasystem. För att säkerställa datakvaliteten används välrenommerade databaser och analysmetoder. En del av uppgifterna i dessa databaser kan basera sig på data rapporterade av investeringsobjekten, en del på estimerade data från ESG-databasproducenten. Andelen data som estimerats beror på vilken databas som använts.

 

i) Begränsningar för metoder och data

 

Metoderna och datakällorna för skogarnas kolbalansmodeller utvecklas kontinuerligt. Fonden strävar efter att följa bästa internationella praxis. Främjandet av investeringens miljörelaterade och sociala egenskaper kan endast bedömas utifrån tillgängliga data och med vid var tid tillgängliga metoder. Både uppdateringen av uppgifterna och utvecklingen av metoder kan inverka på analysen och rapporteringen. Vid rapporteringen är strävan att transparent lyfta fram de data, datakällor och metoder som rapporteringen och uppföljningen grundar sig på.

 

j) Due diligence

 

I fråga om fondens investeringsobjekt iakttas tillbörlig aktsamhet och varje investeringsobjekt bedöms omsorgsfullt före ett investeringsbeslut (s.k. due diligence). I detta sammanhang utreds omsorgsfullt riskerna och möjligheterna förenade med ett eventuellt investeringsobjekt också med tanke på hållbarhetsfaktorer och hållbarhetsrisker. I anslutning till objektets ansvarsfullhet utreds under due diligence-processen typiskt huruvida investeringen är förenlig med United Bankers policy för ansvarsfulla investeringar samt fondens investeringsstrategi och mål, hållbarhetsrisker, huvudsakliga negativa konsekvenser, investeringens egenskaper ur klimatperspektiv, överensstämmelse med EU-taxonomin, praxis för god styrning och överensstämmelse med internationella normer. Vid utredningen och dess dokumentering iakttas United Bankers interna anvisningar för utförande av due diligence.

 

k) Strategier för engagemang

 

Fonden utövar inflytande på sina investeringar i egenskap av en aktiv ägare bl.a. genom att planera objektens skogsvård. Dessutom är fonden delaktig i United Bankers allmänna åtgärder för påverkan via samarbete i den mån som fondens investeringsobjekt lämpar sig för målgrupperna för åtgärderna. Till dessa räknas bl.a. kampanjen Carbon Disclosure Project (CDP), inom ramen för vilken United Bankers bl.a. uppmuntrar företagen till en mer transparent rapportering i klimat- och miljöfrågor och till att sätta upp vetenskapligt baserade klimatmål enligt SBTi-initiativet för sin verksamhet.

 

Ytterligare upplysningar om strategier för engagemang och åtgärder för inflytande:
https://www.unitedbankers.se/hallbarhet/

 

l) Uppnåendet av målet för hållbar investering

 

Fonden har som mål att begränsa klimatförändringarna genom att binda koldioxid från atmosfären i fondens skogar. Med andra ord fokuserar fonden på att effektivisera minskningen av växthusgasutsläppen. Av denna anledning har fonden inget jämförelseindex, och för fonden finns heller inte att få ett EU-referensvärde för klimatomställning enligt förordning (EU) 2016/1011 artikel 3.1 led 23a eller ett EU-referensvärde för anpassning till Parisavtalet enligt artikel 3.1 led 23b i samma förordning. Överensstämmelsen med klimatmålen i Parisavtalet säkerställs i denna fond på så sätt att fondens hållbara investeringar uppfyller kriterierna för skogsvård och begränsningen av klimatförändringen enligt EU-taxonomin.

 

l) Valt referensvärde

 

För denna fond har inget officiellt index valts som referensvärde.

 

Läs mer om UB:s ansvarsfulla investeringar:

https://www.unitedbankers.se/hallbarhet/