UB Skog

Specialplaceringsfond Skogsfond Utvecklade marknader

Skog är ett placeringsobjekt som bevarar sitt värde väl och erbjuder stabil avkastning. Genom UB Skog är fördelarna med skogsplacering inom räckhåll för alla investerare.

Fondens avkastningshistorik härrör till den fondserie som har den längsta historiken.

 

Specialplaceringsfond UB Skog erbjuder ett enkelt och kostnadseffektivt sätt att placera i skog med en relativt låg kapitalinsats. Genom en placering i fonden får du enkelt tillgång till en väldiversifierad och professionellt skött skogsportfölj. Minimiteckningsbelopp i UB Skog är 1 000 000 euro. UB Skog fonden är i Sverige endast tillgänglig för professionella investerare.

 

Placeringar i finsk skog

Specialplaceringsfond UB Skog är en specialplaceringsfond vars tillgångar placeras direkt eller indirekt huvudsakligen i finländska skogsfastigheter. Fonden lämpar sig för placerare som vill investera i finländska skogsfastigheter och som strävar efter stabil avkastning genom avverkningsintäkter och värdeökning av trädbeståndet.


Fondens avkastningsmål

Fonden strävar efter en årlig avkastning på 6 procent*. Avkastning eftersträvas i första hand genom försäljning av virke ur skogsfastigheterna. Av denna orsak betonas placeringsobjekt som har tillväxtpotential till följd av trädbeståndets tillväxt och ett stabilt kassaflöde från avverkningsintäkterna. Avkastning kan även erhållas genom förädling och planläggning av skogsfastigheter samt utnyttjandet av dess jord och möjliga fritidsvärde.

 

Placeringspolicy

Fördelen med specialplaceringsfond UB Skog är unika processer samt en professionell skötsel av skogsegendomen. Genom systematisk och grundlig placeringsanalys och värdering av skogsfastigheterna kan det placerade kapitalets avkastning optimeras. Faktorer som styr skötseln av skogsegendomen är optimering av det investerade kapitalets avkastning och maximering av trädbeståndets värdestegring.

 

Placeringens målmarknad

Avkastningsmålet består av förväntade avverkningsintäkter på 4% och prisutveckling på skog på 2%, förutsatt att rotpriset och skogsmarkens prisnivå på lång sikt utvecklas i takt med inflationen. I beräkningen av avkastningsmålet har inte tecknings- eller inlösenbelopp beaktats. Denna fond lämpar sig inte nödvändigtvis för placerare som planerar att lösa in fondandelar inom loppet av fem år.

 

Kari Kangas, Portfolio Manager
Fördelarna med UB Skog är en unik process för anskaffningen av skogsfastigheter och maximering av trädbeståndets värdestegring. Målet är att uppnå en konkurrenskraftig avkastning och erbjuda placeraren ett stabilt årligt kassaflöde.

Kari Kangas, Portfolio Manager

 

 

Läs mer om UB:s ansvarsfulla investeringar:

https://www.unitedbankers.se/hallbarhet/

 

 

Till fondplacering hänför sig alltid en ekonomisk risk.

Det kapital som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och fondens historiska avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. Bekanta dig närmare med riskerna i faktabladet.