REIT

 

REIT står för Real Estate Investment Trust. REIT:s är befriade från bolagsskatt men skall i gengäld betala ut en stor del av hyresintäkterna till placerarna.

 

• Den första REIT-lagstiftningen trädde i kraft i USA 1960. Motsvarande lagstiftning har därefter utarbetats i ett flertal länder.

• Inom REIT-lagstiftningen befrias fastighetsbolagen från bolagsskatt under vissa förutsättningar, varför de omfattas av enkel beskattning. Med andra ord betalar bolaget ingen bolagsskatt, utan investerare betalar skatt på den utdelning de erhåller.

• I de flesta länderna reglerar REIT-lagen även hur stort bolagets skuldkapital kan vara.

• I en REIT-aktiefond placeras tillgångarna helt eller delvis i bolag som lyder under REIT-lagstiftningen.

 

REIT-aktiefonder – fastighetsplaceringar lönsamt, enkelt och skatteeffektivt

 

Som alternativ till direkta fastighetsplaceringar kan man placera i aktier i börsnoterade fastighetsbolag eller i fonder som placerar i dessa. Det är ett smidigt sätt att sprida fastighetsplaceringarna på den internationella marknaden. Börsnoterade REIT-bolag har befriats från bolagsskatt, vilket innebär att utdelningen inte, som i normala börsbolag, beskattas två gånger. Investeraren gynnas av att REIT-bolagen förvaltar stora fastighetsportföljer. Förvaltningen och uppföljningen av fastighetsobjekten är offentlig och transparent. UB erbjuder flera fonder som placerar globalt i REIT-bolag och börsnoterade fastighetsbolag för sina kunders räkning.

 

REIT-aktiefonderna är också ett relativt likvitt sätt att placera på fastighetsmarknaden. Historien visar att likviditet är av stor betydelse då man placerar i värdepapper.

 

Då man placerar i börsnoterade fastighetsbolag, kan placeringarna enkelt utökas eller minskas i små poster på samma sätt som för normala aktieplaceringar. REIT-fonderna lämpar sig väl som komplement även till traditionella fastighetsplaceringar.

 

Avkastningen på den börsnoterade fastighetsmarknaden har varit mycket konkurrenskraftig jämfört med direkta fastighetsplaceringar. Undersökningar som jämfört avkastningen på REIT-placeringar och direkta fastighetsplaceringar, visar att REIT-placeringarna gett klart bäst avkastning av alla former av fastighetsplaceringar. Enligt en omfattande undersökning som gjordes vid Maastrichts universitet* år 2012 var avkastningen på den börsnoterade fastighetsmarknaden i genomsnitt 4 procent högre än för direkta fastighetsplaceringar åren 1999–2009.

 

* Andonov, A., Eichholtz, P. ja Kok, N., 2012, Value Added From Money Managers in Private Markets? An Examination of Pension Fund Investments in Real Estate, Maastricht University

 

Till fondplacering hänför sig alltid en ekonomisk risk.

Det kapital som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och fondens historiska avkastning är ingen garanti för framtida utveckling.