Realtillgångar

UB är en pionjär inom realtillgångsplaceringar i Norden. Realtillgångar erbjuder en hög och samtidigt tämligen stabil avkastningspotential. De lämpar sig utmärkt som en del av de flesta placeringsportföljer för att diversifiera risken och skydda portföljens värde mot inflation.

 

Varför placera i realtillgångar?

 

Med hjälp av realtillgångar är det möjligt att minska portföljens risknivå utan att på lång sikt behöva ge avkall på den förväntade avkastningen. Genom våra realtillgångsfonder får placeraren enkelt tillgång till en mer likvid form av fastighets-, infrastruktur- och till och med skogsexponering.

 

  • Öppnar möjligheten till avkastning med en lägre risk.
  • Erbjuder ett alternativ för investerare som vill bevara det reella värdet på sina tillgångar.
  • Ger ett inflationsskydd i situationer där inflationen väntas öka.
  • Uppvisar mätt över längre perioder låg samvariation till traditionella tillgångar. Detta gäller i synnerhet placeringar i realtillgångar som producerar ett kassaflöde.

Placeringar i realtillgångar stöds av flera akademiska studier som visar att t.ex. fastighetsplaceringar på lång sikt har kunnat ge högre avkastning än aktieplaceringar. En fördel med placeringar i realtillgångar är också att risken och värdeförändringarna är lägre än för direkta aktieplaceringar.

 

Vad är realtillgångar?

 

Med realtillgångar avses investeringar i fysiska tillgångar. Denna typ av tillgångar har ett inneboende fysiskt värde i motsats till finansiella tillgångar vars värde kan härledas till ett avtal och i vanliga fall har ett abstrakt värde. Investeringar i realtillgångar bidrar till ökad diversifiering och förbättrat inflationsskydd av portföljen då priset på realtillgångar vanligtvis inte sjunker även om penningvärdet skulle sjunka. Vanligt förekommande realtillgångar är fastigheter, råvaror, ädelmetaller, jord- och skogsbruksmark samt infrastruktur.

 

Realtillgångar indelas ofta i tre huvudgrupper

 

• Fastigheter: Kommersiella och bostadsfastigheter samt REITs (Real Estate Investment Trust).

• Infrastruktur: Transport (vägar, flygplatser, järnvägar), nät- och telekommunikationsinfrastruktur

• Naturresurser: jordbruk, skog, energi (fossil och förnybar), gruvdrift och råvaror.

.

Placering i realtillgångar genom UB Asset Management

 

UB är en föregångare inom placeringar i börsnoterade realtillgångar i Norden. Förvaltningen av UB:s realtillgångsfonder har alltsedan fonderna grundades skötts av UB:s erfarna portföljförvaltare. Fondernas primära målsättning är att ge en avkastning i linje med tillgångsklassen med en så låg risknivå som möjligt. Således använder fonderna inte några egentliga jämförelseindex. Utöver enskilda fonder tillhandahåller UB även heltäckande kapitalförvaltning med tonvikt på realtillgångar.