United Bankers har publicerat sin halvårsrapport för 2019

23.08.2019
United Bankers

 

United Bankers Abp publicerar sina officiella bolags- och pressmeddelanden på finska. Detta är ett inofficiellt, översatt och förkortat referat av det officiella bolagsmeddelandet som publicerades den 22.8.2019 på finska. Ifall det finns motstridigheter mellan språkversionerna gäller den officiella finska texten. Det officiella bolagsmeddelandet på finska finns på United Bankers Abp:s hemsida www.unitedbankers.fi

 

United Bankers Abp

 

Sammanfattning av United Bankers Abp:s bolagsmeddelande angående företagets halvårsrapport 1.1–30.6.2019. Det officiella bolagsmeddelandet publiceras på finska den 22.8.2019 klockan 9:00.

 

United Bankers Abp:s halvårsrapport 1.1–30.6.2019: Fondkapitalet fortsatte växa starkt under rapporteringsperioden

Januari – juni 2019 kortfattat

 

Meddelandets tal är oreviderade.

 

  • Koncernens omsättning (intäkter från investeringstjänster) var under rapporteringsperioden 16,4 miljoner euro (18,0 miljoner euro 1–6/2018), minskning 9%. Omsättningen växte i jämförelse med samma period förra året då talen från jämförelseperioden korrigerats.
  • Koncernens EBITDA var under rapporteringsperioden 3,0 miljoner euro (4,4 miljoner euro 1 – 6/2018), minskning 30%. EBITDA växte med 2% då man från jämförelseperiodens EBITDA avdragit faktorer som påverkar jämförbarheten.
  • Koncernens rörelseresultat var 1,3 miljoner euro under rapporteringsperioden (3,0 miljoner euro 1–6/2018), minskning 57%. Rapporteringsperiodens vinst var 1,0 miljoner euro (2,2 miljoner euro 1–6/2018), minskning 54%.
  • Resultatet per aktie var 0,10 euro (0,23 euro 1–6/2018).
  • Kapitalförvaltningsverksamhetens utveckling fortsatte stabilt och kapitalförvaltningens nettoarvoden ökade under rapporteringsperioden till 10,6 miljoner euro (9,9 miljoner euro), tillväxt 7%. Fondernas nettoarvoden steg med 39%.
  • De förvaltade tillgångarna var vid rapporteringsperiodens slut 3,2 miljarder euro (2,9 miljarder euro 31.12.2018), tillväxt 10%. Koncernen lyckades enligt sin strategi att öka både fondernas samt andra produkters som genererar kontinuerliga kassaströmmar andel av det totala förvaltade kapitalet.
  • Kapitalmarknadstjänsternas nettointäkter var 1,5 miljoner euro (2,9 miljoner euro), en minskning på 49% jämfört med jämförelseperioden. Kapitalmarknadstjänsternas vinst var betydligt lägre under jämförelseperioden, på grund av att talen för 2018 innehåller företagsfinansieringsrådgivningsverksamhetens vinst från det sålda UB Capital Sweden AB.
  • United Bankers upprepar det som sades 15.2.2019: United Bankers uppskattar att den jämförbara lönsamheten förbättras jämfört med föregående år. Med en jämförbar lönsamhet avses företagets fortsatta verksamhetsområdens EBITDA. Från jämförelsetalen för 2018 har faktorer som påverkar jämförbarheten avdragits.

 

Nyckeltal (Talen återges mer specifikt i halvårsrapportens tabell-del)

 

NYCKELTAL 1–6/
2019
1–6/
2018
Förändrings-%* 1–12
/2018
Omsättning, MEUR 16,4 18,0 -9 % 33,7
EBITDA, MEUR 3,0 4,4 -30 % 7,3
Rörelsevinst, MEUR 1,3 3,0 -57 % 4,1
Periodens resultat, MEUR 1,0 2,2 -54 % 2,9
Resultat per aktie, EUR** 0,10 0,23 -57 % 0,31

Resultat per aktie, EUR**

korrigerat med utspädningseffekt

0,10 0,23 -57 % 0,29
Förvaltat kapital i slutet av perioden, MEUR 3 185***  2 895 ***   2 909***
Antalet kunder i slutet av perioden 15 500**  12 900**   14 100**

* Förändrings-% är räknad enligt de riktiga talen, i tabellen är talen avrundade.

** I talen är UB Bankirfirma Ab:s förvaltade kapital och kundmängd medräknat, överlappningar kan finnas

*** Talet innehåller UB Bankirfirmas förvaltade medel, möjliga överlappningar har tagits i beaktande

 

Verkställande direktör Patrick Anderson

 

Första halvan av 2019 var rätt så utmanande på placeringsmarknaden. Även om aktiekurserna i regel utvecklades positivt under början av året, ökade osäkerheten för den kommande ekonomiska tillväxten till följd av USAs och Kinas handelskrig och Storbritanniens eventuella avtalslösa utträde ur EU. I Europa hölls räntenivåerna fortsättningsvis historiskt låga och USA:s centralbank meddelade igen om en sänkning av räntan. Risknivåns stegring på marknaderna avspeglades i placerarnas placeringsbeslut och inverkade negativt på flera finska placerings- och kapitalförvaltningsföretags resultat.

 

United Bankers koncernens omsättning var under rapporteringsperioden 16,4 miljoner euro och EBITDA 3,0 miljoner euro.  sjönk under rapporteringsperioden med 9 procent jämfört med samma period förra året och var 16,4 miljoner euro. Då jämförelseperiodens tal korrigerats, så att de faktorer som påverkar jämförbarheten avdragits, så ökade vår omsättning och vårt EBITDA i jämförelse med samma period förra året. Vår vinst under rapporteringsperioden försämrades på grund av satsningar på försäljningsorganisationen, internationell försäljningsverksamhet och nya produkter och tjänster.

 

I kapitalförvaltningssegmentet fortsatte nettoarvodena att växa medan kapitalmarknadstjänsternas segments nettovinst minskade som förväntat i jämförelse med samma period förra året.

 

I kapitalförvaltningssegmentet fortsatte både fondernas och kapitalförvaltningens arvoden växa starkt. Försäljningen av strukturerade produkter sjönk till följd av den allmänna osäkerheten på marknaden och en försämring av avkastning anknuten till kreditriskslån. Försäljningen av UB Capital Sweden AB förra året förklarar den relativa minskningen av kapitalmarknadstjänster segmentets nettovinst  under rapporteringsperioden. Vår nuvarande kapitalmarknadstjänstverksamhets lönsamhet har utvecklats positivt under den första halvårsperioden.

 

Våra förvaltade tillgångar ökade igen under första halvan av året till alla tiders rekordnivå, 3,2 miljarder euro. Under rapporteringsperioden har vi starkt fokuserat på vår kärnverksamhet; portföljförvaltning av hög kvalité och effektiv försäljning av kapitalförvaltningslösningar. Min uppfattning är att vi klarade detta bra. Vi uppnådde goda resultat även i Sverige, där vår institutionsförsäljning utvecklades gynnsamt. I portföljförvaltningen var kundernas avkastning i medeltal på en god nivå.

 

Vi lyckades enligt vår strategi att öka på den del av våra förvaltade medel som genererar långvariga och kontinuerliga kassaströmmar. Placerarnas intresse för vårt fondutbud stödde försäljningen av kapitalförvaltningslösningar. Speciellt fastighets- och skogsfonderna lockade i det nuvarande marknadsläget, där aktiemarknadernas utveckling präglas av osäkerhet och räntenivån förväntas hållas låg ännu länge. Nettoteckningarna i våra mest populära fonder, UB Skog och UB Nordiska Fastigheter, hade en stark tillväxt i jämförelse med samma period förra året. Dessutom gjordes många teckningar ivår nyaste fond UB Finska Fastigheter, som investerar brett på den finska fastighetsmarknaden under det första halva året. Nettoteckningarna av alla dessa tre fonder tillsammans överskred 124,6 miljoner euro under rapporteringsperioden. Jag är stolt över att vi har lyckats öka på vårt förvaltade kapital märkbart, trots det utmanande marknadsläget.

 

Som följd av integrationen med UB Bankirfirma förväntar vi oss mer utgiftsynergier då integrationens olika skeden har blivit klara. Under 2019 fortsätter vi även med att vidta åtgärder för att förbättra våra interna processer, system och för att effektivera vår organisation.

 

Våra långtidsmål är en ökning av andelen av de av United Bankers förvaltade medlen i de fonder som genererar kontinuerligt kassaflöde, av United Bankers förvaltade kapital. Den första halvårsperiodens lyckade försäljning av kapitalförvaltningslösningar ger oss bra förutsättningar för den senare halvårsperiodens  resultat.

 

Koncernens omsättning och resultatutveckling januari-juni 2019

 

United Bankers koncernens omsättning (intäkter från investeringstjänster) sjönk med 9 procent till 16,4 miljoner euro (18,0 miljoner euro) under rapporteringsperioden. EBITDA sjönk med 30 procent jämfört med jämförelseperioden och var 3,0 miljoner euro (4,4 miljoner euro). Hur IFRS 16 påverkar beräkningen av EBITDA finns i halvårrapportens tabell-del.

 

Koncernens fortsatta verksamhetsutveckling var positiv under rapporteringsperioden. Koncernens EBITDA steg med 2 procent till 3,0 miljoner euro, då man från jämförelseperiodens EBITDA (4,4) avdragit den sålda verksamhetens intäkter och utgifter, försäljningsvinsterna av engångskaraktär (UB Capital Sweden AB samt Dividend House) som bokats förra året och förändringen av hyreskontraktens redovisningsbehandling till att motsvara IFRS 16. De fortsatta verksamheternas positiva utveckling stöddes av kapitalförvaltningens helhetsförsäljning och nettointäkternas positiva tillväxt.

 

Rörelsevinsten var 1,3 miljoner euro (3,0 miljoner euro)och minskade med 57 procent jämfört med jämförelseperioden. Resultatet per aktie var 0,10 euro (0,23). Det försvagade resultatet i jämförelse med jämförelseperioden förklaras med att talen förra året innehöll UB Capital Sweden Abs resultat samt försäljningsvinst. Verksamheten såldes på sommaren 2018. UB Capital Sweden fokuserade på företagsfinansieringsrådgivningserksamheter och företagsarrangemang främst t i Sverige.

 

Kapitalförvaltningsverksamhetens utveckling fortsatte vara positiv, speciellt gällande fonder och andra tjänster som genererar kontinuerliga kassaströmmar. Försäljningen av strukturerade placeringslån minskade dock under rapporteringsperioden. Därtill försvagades resultatet till följd av satsningarna på försäljningsorganisationen, internationella verksamheter och nya produkter och tjänster.

 

United Bankers koncernens personal, konverterat till fulltidsanställda (FTE), var vid rapporteringsperiodens slut 139 personer (133 personer 30.6.2018). Av dessa var totalt fyra (4) personer säsongsarbetare och åtta (8) personer deltidarbetare vid rapporteringsperiodens slut. Personalökningen är en följd av nyrekryteringar, speciellt inom företagets kapitalmarknadsverksamhetssegment, UB Securities och UB Finansiering Ab. Personalökningen hänförde sig även till förstärkningen av försäljningsorganisationen under rapporteringsperioden.

 

UB Bankirfirmas integrationsprocess fortskred under rapporteringsperioden enligt planen. Flera utgiftsynergier förväntas uppnås då integrationens olika delområden är färdiga.

 

Framtidsutsikter

 

United Bankers lyckade strategiska företagsarrangemang har stärkt distributionen av koncernens produkter. Som följd av integrationen med UB Bankirfirma förväntas mer kostandssynergier uppnås, då integrationens olika skeden blir färdiga. Även försäljningssynergierna förväntas öka under det pågående året.

 

United Bankers koncernen tror på att de fonders kapital vilka genererar kontinuerliga kassaströmmar kommer fortsätta sin starka tillväxt under slutet av året. Detta stöds av starkare distribution och realkapitalfondernas positiva framtidsutsikt. Koncernens kapitalförvaltningsverksamhets tillväxtmöjligheter är goda, trots den möjliga försvagningen på marknaden.

 

United Bankers upprepar det som sades 15.2.2019: United Bankers uppskattar att den jämförbara lönsamheten förbättras jämfört med föregående år. Med en jämförbar lönsamhet avses företagets fortsatta verksamhetsområdens EBITDA. Från jämförelsetalen för 2018 har faktorer som påverkar jämförbarheten avdragits.

 

United Bankers koncernens bokslutskommuniké för 2019 publiceras uppskattningsvis 4.3.2020 på företagets hemsidor, under Investerarsektionen, på www.unitedbankers.fi.

 

För ytterligare information:

 

Patrick Anderson, verkställande direktör, United Bankers Abp

Email: patrick.anderson@unitedbankers.fi

Telefon: 0400 244 544, 09 25 380 236

 

United Bankers Abp:s godkända rådgivare är Oaklins Merasco Ab, telefon: 09 6129 670.

 

United Bankers i korthet:

 

United Bankers Abp är en finländsk koncern, grundad 1986, som är expert på kapitalförvaltning och investeringsmarknaden. Till United Bankers verksamhetsområden hör kapitalförvaltning och kapitalmarknadstjänster. Inom kapitalförvaltning är företaget specialiserad inom realtillgångsplacering. United Bankers Abp är huvudsakligen ägt av sina nyckelpersoner och i koncernen jobbar 139 anställda (FTE)  och 32 ombud (6/2019). United Bankers -koncernens omsättning 2018 var 33,7 miljoner euro och EBITDA 7,3 miljoner euro. Koncernens förvaltade kapital är cirka 3,2 miljarder euro (6/2019). United Bankers Abp har varit listad på First North Finland -marknadsplatsen sedan november 2014. Finansinspektionen övervakar koncernens verksamhet. Bekanta dig närmare med United Bankers -koncernen på www.unitedbankers.fi.