United Bankers Abp:s halvårsrapport

24.08.2018
United Bankers

 

United Bankers Abp publicerar sina officiella bolags- och pressmeddelanden på finska. Detta är ett inofficiellt översatt och förkortat referat av det officiella bolagsmeddelandet som publicerades den 23.8.2018 på finska. Ifall det finns motstridigheter mellan språkversionerna gäller den officiella finska texten. Det officiella bolagsmeddelandet på finska finns på United Bankers Abp:s hemsida www.unitedbankers.fi


United Bankers Abp

 

23.8.2018

 

Sammanfattning av United Bankers Abp:s halvårsrapport januari-juni 2018 som publicerades på finska den 23 augusti 2018 klockan 9:00.

 

United Bankers Abp:s halvårsrapport 1.1–30.6.2018: Fortsatt stark lönsamhetstillväxt under första halvåret

 

United Bankers Abp:s halvårsrapport 1.1.– 30.6.2018 (Siffrorna är oreviderade)

 

United Bankers Abp januari-juni 2018 i korthet

 

• Koncernens omsättning (intäkter från investeringstjänster) var under perioden 18 miljoner euro (11,6 miljoner euro 1–6/2017), tillväxt 55,4 %.
• Koncernens EBITDA var under perioden 4,4 miljoner euro (2,0 miljoner euro 1–6/2017), tillväxt 115,6 %.
• Koncernens rörelsevinst var under perioden 3,0 miljoner euro (1,3 miljoner euro 1–6/2017), tillväxt 125,8 %.
• Periodens vinst var 2,2 miljoner euro (0,8 miljoner euro 1–6/2017).
• Resultat per aktie 0,23 euro (0,11 euro 1–6/2017)
• Den 30 januari 2018 godkände Finansinspektionen företagsförvärvet där United Bankers köpte hela aktiestocken i Suomen Pankkiiriliike Ab. Suomen Pankkiiriliikes nya namn blev UB Pankkiiriliike. Integrationsprocessen har framskridit väl och enligt plan under första halvåret.
• UB Capital Ab sålde sitt dotterbolag UB Capital Sweden Ab (UB:s M&A verksamhet) under det första halvåret. Affären publicerades den 21.6.2018. UB Bankirfirma Ab sålde även sin andel i fondbolaget Dividend House Ab, affären publicerades den 22.2.2018. Försäljningarna av de ovannämnda bolagen genererade en vinst av engångskaraktär på 0,8 miljoner euro. Vinsten inkluderar en goodwillnedskrivning på 1,9 miljoner euro, som följd av UB Capital Swedens försäljning.
• Det förvaltade kapitalet i slutet av perioden uppgick till 2 895 miljoner euro (2 285 miljoner euro 31.12.2017), tillväxt 26,7 %. Talet inkluderar UB Bankirfirmas förvaltade kapital, överlappningar har beaktats.
• Antalet kunder i slutet av perioden uppgick till ca 12 900 (ca 7 700 kunder 31.12.2017). Talet innehåller också UB Bankirfirmas kunder och talet kan innehålla överlappningar.
• Omsättningen och rörelseresultatet för år 2018 förväntas stiga betydligt jämfört med år 2017.

 

United Bankers Abp:s (’’United Bankers’’, ”Bolaget’’) omsättning och resultat steg klart under redovisningsperioden jämfört med motsvarande period förra året. Vid genomgång av siffrorna för det första halvåret är det viktigt att notera att bolaget i november 2017 förvärvade Suomen Pankkiiriliike-koncernen.

 

Transaktionen slutfördes i januari 2018. Suomen Pankkiiriliikes siffror har konsoliderats i UB-koncernen fr.o.m 1 januari 2018.
Transaktionen mellan United Bankers och Suomen Pankkiiriliike har avsevärt höjt det förvaltade kapitalet och antalet kunder i United Bankers-koncernen. Koncernens förvaltade kapital ligger nu på ca 2,9 miljarder euro.

 

Andelen av det förvaltade kapitalet som genererar fast kassaflöde steg till alla tiders rekord. Bolagets lönsamhet förbättrades klart jämfört med motsvarande period förra året. EBITDA ökade till 24,3 % av omsättningen (17,5 % H1/2017) och rörelsevinsten till 16,5 % av omsättningen (11,4% H1/2017). Avskrivningarna, speciellt relaterade till företagsförvärv (goodwillavskrivningar), ökade jämfört med motsvarande period förra året och belastade Bolagets resultat.

 

Företagsförvärven och förenklingen av koncernstrukturen hjälper bolaget i att nå sina strategiska och ekonomiska mål. Koncernens kapitaltäckning förblev på en god nivå.

 

 

*Den procentuella förändringen har beräknats från de ursprungliga siffrorna.
**Jämförelsetalen korrigerade med aktiesplit inverkan.
***Siffrorna är inte jämförbara. Siffrorna inkluderar UB Bankirfirma Ab:s förvaltade kapital och antal kunder.

 

Verkställande direktör Patrick Anderson:

 

Verkställande direktörens översikt

 

Den första årshalvan 2018 har präglats av strängare reglering på finansbranschen samt av integrationen mellan United Bankers och UB Bankirfirma-koncernen. Trots detta var perioden den näst lönsammaste i Bolagets historia. Omsättningen ökade och lönsamheten förbättrades tydligt jämfört med motsvarande perioden förra året. Till följd av förvärvet av UB Bankirfirma ökade det förvaltade kapitalet till ca 2,9 miljarder euro och antalet kunder till 12 900. Samtidigt ökade även fondernas andel av det förvaltade kapitalet till en ny rekordnivå.


Under första halvåret har vi ökat vårt innehav i UB Finansiering Ab, sålt innehaven i Dividend House Oy och UB Capital Sweden AB och fusionerat UB Real Asset Management Ab med UB Kapitalförvaltning Ab. Fusionen av UB Kapitaali Oy och UB Kapitalförvaltning Ab samt förvärvet av KJK Invest kommer att realiseras senare i höst. Under början av året har vi även förstärkt koncernens ledningsgrupp. Vår avsikt är att fortsättningsvis effektivisera koncernstrukturen och att koncentrera våra resurser på vår kärnverksamhet under hösten 2018.

 

Framtidsutsikter för 2018

 

United Bankers höjer sin tidigare prognos för 2018. Företaget uppskattar att dess omsättning och rörelseresultat kommer att förbättras betydligt jämfört med 2017. Den tidigare prognosen 27.2.2018 var: Bolaget uppskattar att omsättningen och EBITDA kommer förbättras jämfört med året 2017. UB Bankirfirmas integration har framskridit väl vilket har ökat United Bankers försäljningskraft märkbart redan i år. Samarbetsavtalen gällande försäljning av fonder har även ytterligare förstärkt vårt distributionsnät.

 

United Bankers Abp:s bokslutskommuniké för perioden 1.1–31.12.2018 publiceras preliminärt 15.2.2019.

 

För ytterligare information:

 

Patrick Anderson, verkställande direktör, United Bankers Abp
Email: patrick.anderson@unitedbankers.fi
Telefon: 0400 244 544, 09 25 380 236

 

United Bankers Abp:s godkända rådgivare är Merasco Ab, telefon: 09 6129 670.

 

United Bankers i korthet:

 

United Bankers Abp är en finländsk koncern som erbjuder placeringstjänster i både Finland och Sverige. United Bankers grundades 1986 och har idag fyra verksamhetsområden: kapitalförvaltning, värdepappersförmedling, kapitalmarknadstjänster och fondadministration. Bolaget är en föregångare för lösningar inom realtillgångsplacering. United Bankers ägs huvudsakligen av sina nyckelpersoner och koncernen har 138 anställda och 32 ombudsmän (06/2018). Bolagets omsättning år 2017 var 25,0 miljoner euro och rörelsevinsten 3,6 miljoner euro. Koncernens förvaltade kapital uppgår till 2,9 miljarder euro (6/2018). United Bankers Abp har sedan november 2014 varit noterad på marknadsplatsen First North Finland som upprätthålls av Nasdaq Helsinki Oy.