United Bankers Abp:s bokslutskommuniké 2019: Den starka ökningen av fondkapitalet lyfte operativa EBIDA till ett nytt rekord


05.03.2020
United Bankers

 

United Bankers Abp

 

BOLAGSMEDDELANDE 2.3.2020 kl. 9:00

 

United Bankers Abp:s bokslutskommuniké 2019: Den starka ökningen av fondkapitalet lyfte operativa EBIDA till ett nytt rekord

 

Januari–december 2019 i korthet

 

Siffrorna i meddelandet bygger på det reviderade koncernbokslutet som uppgjorts i enlighet med IFRS-standarderna (International Financial Reporting Standards). United Bankers övergick till rapportering i enlighet med IFRS-standarderna från och med den räkenskapsperiod som gick ut 31.12.2019. Tidigare har bolagets koncernbokslut och halvårsrapporter gjorts upp i enlighet med finska bokslutsnormer (Finnish Accounting Standards, FAS).

 

Detta meddelande är en sammanfattning av United Bankers bokslutskommuniké 2019. Bokslutskommunikén med tabeller medföljer detta bolagsmeddelande som en pdf-fil, och den finns också att få på United Bankers webbplats på adressen: https://unitedbankers.fi/sv/oyj/sijoittajat/ir-kirjasto/tulosjulkistukset.

 

 • Koncernens omsättning (intäkter från affärsverksamheten) under räkenskapsperioden uppgick till 32,5 miljoner euro (29,7 milj. euro 1–12/2018), en ökning med 9,3 %.
 • Koncernens operativa EBITDA utgjorde 8,4 miljoner euro (5,7 milj. euro 1–12/2018), en ökning med 47,7 %, och den operativa rörelsevinsten utgjorde 6,7 milj. euro, en ökning med 66,7 % (4,0 milj. euro 1–12/2018).
 • Koncernens rörelsevinst uppgick till 5,9 miljoner euro (5,4 milj. euro 1–12/2018), en ökning med 10,0 %.
 • Rapporteringsperiodens vinst utgjorde 4,4 miljoner euro (4,2 milj. euro 1–12/2018), en ökning med 4,4 %.
 • Resultatet per aktie var 0,44 euro (0,46 euro 1–12/2018), en minskning med -3,5 %.
 • Förvaltat kapital i slutet av perioden uppgick till 3,6 miljarder euro (2,9 mrd. euro 31.12.2018), en ökning med 22,5 %. Koncernen lyckades åter i enlighet med sin strategi öka andelen fonder och annat kapital som genererar kontinuerliga kassaströmmar av de förvaltade tillgångarna.
 • Nettoarvodesintäkterna för kapitalförvaltningen ökade under räkenskapsperioden till 24,3 miljoner euro (20,8 milj. euro), en ökning med 16,7 % från året innan. Nettoarvodesintäkterna för kapitalmarknadstjänsterna utgjorde 3,0 miljoner euro (3,8 milj. euro), en minskning med 20,9 % jämfört med året innan.
 • Bolaget informerade 18.12.2019 om sitt mål att flytta till huvudlistan för Nasdaq Helsingfors under år 2020. Samtidigt informerade bolaget om att det övergår till IFRS-rapportering.
 • Kostnads-intäktsrelationen var 0,80 (0,80) i slutet av perioden.
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 0,43 euro (0,41 euro) per aktie.
 •  Vägledning inför år 2020: United Bankers bedömer att bolagets operativa rörelsevinst ökar i jämförelse med året innan.

 


Juli–december 2019 i korthet

 

 • Koncernens omsättning (intäkter från affärsverksamheten) under andra halvåret uppgick till 17,8 miljoner euro (13,8 milj. euro 7–12/2018), en ökning med 29,1 %.
 • Koncernens operativa EBITDA under andra halvåret uppgick till 5,4 miljoner euro (3,0 milj. euro 7–12/2018), en ökning med 78,0 %, och den operativa rörelsevinsten var 4,4 miljoner euro (2,1 milj. euro 7-12/2018), en ökning med 111,0 %.
 • Koncernens rörelsevinst utgjorde 3,8 miljoner euro (2,0 milj. euro 7–12/2018), en ökning med 88,6 %.
 • Resultatet per aktie var 0,28 euro (0,17 euro 7–12/2018), en ökning med 58,4 %.
 • Kostnads-intäktsrelationen i slutet av senare halvåret var 0,77 (0,84).

Koncernens centrala nyckeltal (Siffrorna presenteras mer i detalj i bilagan till kommunikén.)

 

  7–12/2019 7–12/2018 föränd-
rings-%*
1–12/2019 1–12/2018 föränd-
rings-%*
Omsättning, MEUR 17,8 13,8 29,1 32,5 29,7 9,3
EBITDA, MEUR 5,4 3,0 78,0 8,4 5,7 47,7
Operativa rörelsevinst, MEUR 4,4 2,1 111,0 6,7 4,0 66,7
Rörelsevinst, MEUR 3,8 2,0 88,6 5,9 5,4 10,0
Periodens resultat, MEUR 2,8 1,7 69,4 4,4 4,2 4,4
Resultat per aktie, EUR 0,28 0,17 58,4 0,44 0,46 -3,5
Kostnads-intäktsrelation 0,77 0,84   0,80 0,80  
Antalet kunder i slutet av perioden       15 950 14 100  13,1
Förvaltade kapital i slutet av perioden, MEUR       3 565 2 909  22,5


* Förändrings-% är räknad enligt de riktiga talen, i tabellen är talen avrundade.

 

Som centrala nyckeltal presenterar United Bankers EBIT och operativ rörelsevinst med vilka bolaget beskriver den fortlöpande affärsverksamhetens lönsamhet och resultat. De operativa nyckeltalen används för att förbättra jämförbarheten mellan olika rapporteringsperioder. De operativa nyckeltalen har justerats för effekterna av företagsarrangemang som påverkar jämförbarheten och vissa väsentliga, icke-operativa poster. Mer information om beräkningen av nyckeltalen finns i kommunikéns tabelldel.

 

Verkställande direktör Patrick Anderson

 

År 2019 var framgångsrikt i ljuset av alla nyckeltal som beskriver vår ekonomiska prestation. Operativa EBITDA stod på den högsta nivån i bolagets historia, och vår kapitalförvaltningsverksamhet som genererar kontinuerliga arvoden, fortsatte sin starka tillväxt. Dessutom hade våra fonder en genomgående stark intäktsutveckling. Även satsningarna på försäljningsorganisationen har gett resultat. Vår totala försäljning steg till en rekordhög nivå, vilket vittnar om att förvärvet av UB Bankirfirma var lyckat. Dessutom gjorde UB Kapitalförvaltnings filial i Sverige, som ingår i koncernen, för första gången ett positivt resultat under räkenskapsperioden, och aktiviteterna särskilt mot institutionella kunder utvecklades framgångsrikt. Som bolag ökade tonvikten på kapitalförvaltning och fokuseringen på realtillgångsplaceringar. Bolagets över tioåriga ompositionering från transaktionsbaserad affärsverksamhet till en på kapitalförvaltning fokuserad affärsverksamhet har nu i huvudsak slutförts. I dag genereras en betydande del av våra intäkter från fondförvaltning och kapitalförvaltningstjänster.

 

United Bankers-koncernens omsättning ökade med 9,3 procent till 32,5 miljoner euro från året innan. Operativa EBITDA ökade med 47,7 procent och var 8,4 miljoner euro, medan vår operativa rörelsevinst ökade med 66,7 procent till 6,7 miljoner euro. Inom kapitalförvaltningssegmentet ökade nettoarvodesintäkterna med 16,7 procent till 24,3 miljoner euro, medan nettoarvodesintäkterna inom segmentet kapitalmarknadstjänster minskade med cirka 20,9 procent 3,0 miljoner euro från året innan.

 

Vårt förvaltade kapital fortsatte att växa och utgjorde vid utgången av året 3,6 miljarder euro, vilket motsvarar en ökning på mer än 22 procent från året innan. Fondernas andel av de förvaltade tillgångarna ökade i enlighet med vår strategi till 59 procent, och även realtillgångarna ökade sin andel av de totala förvaltade tillgångarna till 38 procent. Nettoteckningarna i våra fonder ökade kraftigt under året. Enligt Suomen Sijoitustutkimus fondrapport toppade vi listan med nettoteckningarna av våra fonder, när siffran ställs i relation till förvaltade tillgångar vid årets utgång. Våra populäraste realtillgångsfonder, UB Finska Fastigheter, UB Nordiska Fastigheter och UB Skog, samlade mest nettoteckningar år 2019, sammanlagt 217 miljoner euro.

 

År 2020 fokuserar vi på vår kärnkompetens som expert på realtillgångsplaceringar, och vi fortsätter att tydliggöra vår organisationsstruktur och effektivisera våra interna processer. Vårt mål är att fortsättningsvis öka andelen kapitalförvaltningsprodukter och -tjänster som genererar kontinuerliga kassaströmmar av de förvaltade tillgångarna. Vi ökar dessutom vårt fokus på ansvarsfull placeringar i våra fonder och utvecklar vår ansvarsrapportering.

 

Jag vill tacka United Bankers kunder, aktieägare och personal för år 2019. Vi har ett utmärkt läge att fortsätta vår utveckling som en pålitlig kapitalförvaltare och särskilt som expert på realtillgångsplaceringar. Framgångarna år 2019 ger mycket goda förutsättningar för förbättring av koncernens lönsamhet även år 2020.

 

Framtidsutsikter

 

Som den främsta osäkerhetsfaktorn på marknaden ser vi för närvarande den eventuella utvecklingen av coronaviruset till en pandemi, vilket kan ha en avsevärd negativ inverkan på den globala ekonomiska tillväxten och därigenom på kapitalmarknaden och på bolagets resultatutveckling.

 

Bolagets framtidsutsikter får dock stöd av det fortsättningsvis starka intresset för de realtillgångsplaceringar som bolaget erbjuder. Fonder som placerar bland annat i skog, fastigheter och infrastruktur erbjuder möjligheter till jämna intäkter och ett regelbundet kassaflöde, vilket intresserar placerare. Bolagets mål är därför att öka kapitalet i de nuvarande fonderna och att vidareutveckla utbudet av realtillgångsfonder år 2020.

 

Till följd av företagsaffären mellan United Bankers och UB Bankirfirma väntas företagets nyförsäljning vara på en högre nivå än under de tidigare åren. Inom integreringen koncentrerar sig bolaget på att slutföra åtgärderna för informationssystemen och processerna år 2020. Bolaget har också som mål att fortsätta med de åtgärder som strömlinjeformar affärsverksamheten.

 

United Bankers-koncernen väntar sig att kapitalet i fonder som genererar kontinuerliga kassaströmmar fortsätter att växa även år 2020. Särskilt fondernas utmärkta historiska avkastning, den starka distributionskraften och de stabila utsikterna inom efterfrågan på realtillgångsfonder stödjer detta. Förutsättningarna för tillväxt inom koncernens kapitalförvaltningsverksamhet förblir gynnsamma i den låga räntemiljön. United Bankers bedömer att bolagets operativa rörelsevinst ökar i jämförelse med året innan.

 

Styrelsens förslag till vinstdisposition

 

United Bankers Abp:s resultat för räkenskapsperioden 1.1–31.12.2019 utgjorde 4 362 342,81 euro. Bolagets utdelningsbara medel 31.12.2019 utgjorde 27,0 miljoner euro, varav 5,0 miljoner euro är ackumulerade vinstmedel. Styrelsen föreslår för bolagsstämman utifrån den fastställda balansräkningen en utdelning om 0,43 euro per aktie för den räkenskapsperiod som slutade 31.12.2019. Utdelningen i enlighet med det antal aktier som vid bokslutsögonblicket innehades av utomstående aktieägare motsvarar 4 473 573,80 euro. Utdelning utgår inte för aktier som är i bolagets besittning. Avstämningsdagen för utdelningen är 2.4.2020 och utdelningen betalas ut 9.4.2020.

 

För mer information kontakta:

 

Patrick Anderson, verkställande direktör, United Bankers Abp

E-post: patrick.anderson@unitedbankers.fi

Telefon: 0400 244 544, 09 25 380 236

Bilaga: United Bankers Abp Bokslutskommuniké 2019

Som bolagets godkända rådgivare fungerar Oaklins Merasco Oy, telefon: 09 6129 670.

 

United Bankers i korthet:

 

United Bankers Abp är en finländsk koncern, grundad 1986, som är expert på kapitalförvaltning och investeringsmarknaden. Till United Bankers verksamhetsområden hör kapitalförvaltning och kapitalmarknadstjänster. Inom kapitalförvaltning är företaget specialiserad inom realtillgångsplacering. United Bankers Abp är huvudsakligen ägt av sina nyckelpersoner och i koncernen jobbar 135 anställda (FTE) och 36 ombud (2019). United Bankers -koncernens omsättning 2019 var 32,5 miljoner euro och operativa rörelsevinst 6,7 miljoner euro. Koncernens förvaltade kapital är cirka 3,6 miljarder euro (2019). United Bankers Abp har varit listad på First North Finland -marknadsplatsen sedan november 2014. Finansinspektionen övervakar koncernbolagens verksamhet. Läs mer om United Bankers-koncernen på adressen www.unitedbankers.fi.