Hållbarhetsrapporter för år 2021

Det primära målet med vår investeringsverksamhet är att på den risknivå som kunderna valt uppnå bästa möjliga avkastning på ett ansvarsfullt sätt på såväl lång som kort sikt. Som ett led i genomförandet av detta mål tar vi i våra investeringsbeslut hänsyn till hur kriterierna avseende miljö, socialt ansvar och god förvaltningssed (ESG-faktorer) uppfylls i våra investeringsobjekt. Vi tror att beaktandet av hållbarhetsaspekterna har en positiv inverkan också på investeringarnas avkastning.

 

Responsible Investment Report 2021 »

 

För att följa med att målen uppnås utarbetar vi hållbarhetsanalyser för vår placeringsverksamhet och fonder. De senaste hållbarhetsrapporterna kan läsas via länkarna nedan.

 

Bekanta dig med fondernas hållbarhetsrapporter:

 

UB Infra »

UB EM Infra »

UB Asia REIT Plus »

UB Europa REIT »

UB Nordamerika REIT »

UB Global REIT »

UB Skog »

UB Nordiska Fastigheter »

 

SAMARBETSPARTNERS FÖR MÄTNING OCH RAPPORTERING AV HÅLLBARHET

 

UB Fondbolag Ab klassificerar ännu inte sina fonder i finansiella produktgrupper i enlighet med artikel 8 och artikel 9 i förordningen om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella tjänstesektorn (SFDR-förordningen). Implementeringsarbetet för beaktande av hållbarhetsrisker och huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer pågår ännu inom UB på grund av oklarheter i myndighetsförordningarna som i viss mån kompletterar SFDR-förordningen samt dessa myndighetsförordningars ikraftträdande.

Det material och den information som presenteras i dessa rapporter baserar sig på källor som United Bankers-koncernen betraktar som tillförlitliga samt på koncernens egna uppskattningar. Detta utesluter emellertid inte möjligheten till fel eller ofullständiga uppgifter. Den information som ligger till grund för eventuella slutsatser kan förändras snabbt och United Bankers-koncernen kan ändra sin ståndpunkt utan separat meddelande. United Bankers-koncernen eller dess samarbetspartner eller anställda ansvarar inte för eventuella skador till följd av användningen av rapporten. Ingen information i rapporterna bör som sådan uppfattas som köp- eller säljerbjudanden av finansiella instrument eller som annan uppmaning till placeringsåtgärder. Vid placeringsbeslut eller åtgärder bör läsaren fatta besluten på egen bedömning av investeringsobjektet samt riskerna förknippade med det.