Infraaktier erbjuder lägre volatilitet i osäkra tider

03.04.2019
Pekka Niemelä, Fund Manager

03.04.2019
United Bankers

 

Vad är UB infrastrukturfondernas placeringsstrategi?

 

UB har två fonder som investerar i börsnoterad infrastruktur: UB Infra som placerar i företag i industriländer och UB EM Infra som placerar i företag i utvecklingsländer. Till vårt fondutbud hör även UB EM Frontier som placerar i både infrastruktur och fastigheter på tillväxt- och frontier marknader.

 

Infrastrukturfonderna placerar i noterade företag som i huvudsak bedriver infrastrukturverksamhet, som till exempel el-, vatten- och gasdistribution.

 

Målsättningen för fondernas placeringsverksamhet på lång sikt är att med lägre risknivå erbjuda en konkurrenskraftig avkastning i jämförelse med den allmänna aktiemarknadsavkastningen. Med detta har fonderna  lyckats väl sedan starten.

 

Varför är infrastruktur ett intressant placeringsobjekt?

Marknadens kraftiga fluktuationer har resulterat i att många placerare intresserar sig för hur portföljens risk bättre kan hanteras utan att göra det på avkastningens bekostnad. En placeringsstrategi som fått mycket uppmärksamhet är att placera i aktier med låg volatilitet, alltså att köpa företag med lugnare kursrörelser. Infrastrukturaktierna har historiskt sett varit bland marknadens stabilaste aktier.

 

Vad är det som gör infrastrukturaktier stabila?

Många av affärsverksamheterna är reglerade och har en monopolistisk ställning på sin marknad. Verksamheterna genererar starka kassaströmmar och betalar en betydande del av sin vinst som dividender. Till exempel har avkastningen för noterade infraföretag i USA över tid till ca 60% bestått av dividender.

 

Reglerade affärverksamheters enkla och transparenta affärsmodell resulterar i att marknaden lättare kan förutspå deras vinstutveckling och analytikernas vinstprognos stämmer bättre med utfallet. Deras tillväxt är även är måttlig. Detta tillsammans med de tidigare nämnda faktorerna resulterar i att företagens värderingar fluktuerar mindre än marknaden i allmänhet. Ur placerarens synvinkel betyder det här att han sällan köper starkt övervärderade aktier vilket ofta är situationen när man köper aktier i tillväxtbolag, vars resultatutveckling är svår att förutspå.

 

På tillväxtmarknader är infrastrukturföretag också marknadens mest stabila aktier men deras långsiktiga tillväxt där är starkare.

 

Vad är de största riskerna med infrastrukturföretag?

Oftast är den politiska risken infraföretagens största risk, även om  dålig företagsledning kan förstöra vilket företag som helst. Under årens lopp har vi flera gånger runt världen sett att regleringen av infrastrukturbolag förändras plötsligt för att de lokala myndigheterna vill ändra på den. Dessa plötsliga förändringar är vanligtvis bransch- och landspecifika och därför drabbas i allmänhet inte motsvarande sektorer i andra länder samtidigt med negativa kursrörelser som följd.

 

För att effektivt hantera risken i UB infrastrukturfonder sker en diversifiering genom att sprida innehaven  geografiskt, per sektor och bolag med en  maxviktgräns för respektive bolag. Maxvikten varierar mellan 2-4% beroende på fond. 

 

Hur ser framtidsutsikterna ut för infrastrukturaktier?

Infrastrukturföretag har enligt oss en god och långsiktig avkastningspotential. Våra fonders risk-/och avkastningsprofil har  kontinuerligt attraherat många institutionella och privata placerare med klart ökade inflöden till fonderna i synnerhet under de senaste åren.

 

Den nuvarande låga räntemiljön och den växande osäkerheten på marknaden har gjort många placerare försiktigare än tidigare. Aktier med lägre volatilitet erbjuder därför ett bra alternativ att stanna på aktiemarknaden och ta del av aktiemarknadens avkastning med lägre risk också under osäkrare tider.