United Bankers Abp:s halvårsrapport januari-juni 2016

25.08.2016
United Bankers

Sammanfattning av United Bankers Abp:s halvårsrapport jan-juni 2016 som publicerades på finska den 25 augusti 2016.

Utvecklingen under årets början var svag –satsningarna på den framtida tillväxten förstärker förmågan att göra resultat i fortsättningen

United Bankers Abp januari-juni 2016 i korthet:
• Koncernens omsättning under perioden var 10,4 milj. euro (17,2 milj. euro 1-6/2015)
• Koncernens rörelsevinst under perioden var 0,6 milj. euro (5,2 milj. euro 1-6/2015)
• Periodens förlust -0,2 miljoner euro (2,7 milj. euro 1-6/2015)
• Resultat per aktie -0,13 euro (1,81 euro 1-6/2015)
• Det förvaltade kapitalet i slutet av perioden uppgick till 1 845 milj. euro (1 662 milj. euro 31.12.2015)
• Antalet kunder i slutet av perioden uppgick till ca 5 800 (5 600 kunder 31.12.2015)

United Bankers Abp:s omsättning och resultat det första halvåret 2016 sjönk väsentligt i jämförelse med motsvarande period år 2015. Den svaga utvecklingen på aktiemarknaden under årets början ledde till en minskning i avkastningsbaserade arvoden. Även de transaktionsbaserade arvodena minskade jämfört med jämförelseperioden. Detta, tillsammans med de tillväxtinriktade investeringarna bidrog till att försämra bolagets resultat. Trots utmaningarna i verksamhetsmiljön fortsatte United Bankers-koncernens förvaltade kapital samt antalet kunder växa stabilt och uppnådde igen alla tiders rekordnivå. Koncernens tillväxtstrategi förverkligades även genom företagsköp.

Under årets början låg fokus på att öka försäljningen av produkter och tjänster som generar jämnt kassaflöde. Under första halvåret lanserades två nya fonder: specialplaceringsfond UB Nordic Property som placerar i kommersiella fastigheter i Norden, samt kapitalfonden UB Företagsfinansieringsfond I Kb. UB Företagsfinansieringsfond är den första fonden i Finland med inriktning på finansiering av små och medelstora bolag. Fonden är riktad till professionella investerare och samlade genom teckningsförbindelser in kapital uppgående till 32 miljoner euro under den första kapitalanskaffningsrundan.

Under det första halvåret 2016 fortsatte United Bankers spela en aktiv roll inom företagsarrangemang. UB Kapitalförvaltning Ab förvärvade POP Bankernas värdepappersföretag Optium Oy i februari 2016. Optium Oy:s namn ändrades sedermera till UB Kapitalförvaltning Tammerfors Ab. Integrationen av Optium Oy genomfördes huvudsakligen under årets första halvår och överföringen av kapital skedde som planerat. Verksamhetens tillväxtpotential ser lovande ut och nya kunder har erhållits redan i detta skede. Samarbetet med POP Bankerna erbjuder United Bankers en attraktiv möjlighet att utvidga av sin kundkrets.

Därutöver förvärvade UB Fondbolag LCR Ränta Placeringsfonden av Ålandsbanken i juni 2016. Fondens administration överförs till UB Fondbolag Ab den 31.8.2016.
Under perioden ökade United Bankers Abp ägandet i två dotterbolag. Ägoandelen i dotterbolaget UB Nordic Forest Management Ab ökades i februari till 88,0 % och minoritetsandelen av dotterbolaget UB Capital förvärvades i juni 2016. Ägoandelen i UB Capital steg således från 62 % till 100 %. Genom transaktionerna engagerades nyckelpersonerna i båda dotterbolagen ytterligare genom ett direkt aktieägande i United Bankers.

Försäljningen av koncernens kapitalförvaltningstjänster utvecklades positivt under årets början. Det förvaltade kapitalet steg under perioden till 1 845 miljoner euro (1 662 milj. euro 30.6.2015). Fondkapitalet överskred 600 miljoner euro under det första halvåret. Nettoteckningarna i UB-fonderna uppgick till 17,2 miljoner euro (siffran är exklusive fonder i form av kommanditbolag). De mest populära fonderna under perioden var specialplaceringsfond UB Ränta Plus samt specialplaceringsfond UB Skog som startade sin verksamhet i december 2015 och är riktad både till institutioner och privatplacerare.

Försäljningen av strukturerade produkter sjönk däremot från fjolårets siffror och uppgick till 43,5 miljoner euro (67,2 milj. euro under motsvarande period år 2015). Den nuvarande omgivningen med låga eller rentav negativa räntor samt instabiliteten på marknaden försvårade försäljningen av strukturerade produkter.

Under perioden utvecklades fonderna förvaltade av UB Real Asset Management Ab starkast av UB-fonderna. De bäst avkastande fonderna under perioden var UB Nordamerika REIT (15,5 %), UB Infra (9,0 %) och UB Asien REIT Plus (6,3 %). Även övriga UB-fonder har klarat sig utmärkt i olika fondjämförelser. I Fondrapporten för juni utgiven av Suomen Sijoitustutkimus Oy uppnådde UB Amerika, UB Nordamerika REIT, UB Smart och UB Infra första plats inom sina egna fondkategorier mätt på 12 månaders avkastning. Trots fondernas goda utveckling uppnådde fondernas nettoteckningar inte förväntningarna, eftersom aktiemarknadernas volatilitet fick många placerare att skjuta upp sina placeringsbeslut.

Utvecklingen av UB Nordic Forest Management Ab:s skogsfondverksamhet var fortsättningsvis stark under början av året 2016. Marknadsvärdet för egendomen i kapitalfonderna UB Nordic Forest Fund I och II uppgick till ca 113 miljoner euro. Genom sina skogsfonder är United Bankers-koncernen nu den femte största skogsägaren i Finland med närmare 53 000 hektar skogsegendom (30.6.2016).

Verksamheten i UB Securities Ab, vars fokus ligger på värdepappersförmedling, utvecklades måttligt under det första halvåret 2016. Den instabila marknaden under årets början och ett allmänt avtagande i börsens handelsvolymer inverkade negativt på UB Securities värdepappersförmedlingsverksamhet. Däremot gynnades bolaget av en god aktivitet på kapitalmarknaden och företagens förbättrade förmåga till kapitalanskaffning. UB Securities fungerade bl.a. som huvudarrangör och teckningsplats då Suomen Hoivatilat Oyj listades på First North Finland-marknadsplatsen.

Verksamheten i dotterbolaget UB Capital Ab som bedriver corporate finance-verksamhet utvecklades positivt under årets början. Under perioden fungerade UB Capital som rådgivare bl.a. i följande transaktioner: vid försäljningen av 17 individuellt oberoende företag under varumärket JOBmeal till svenska private equity-firman Valedo, försäljningen av svenska Smiling Faces till belgiska Miko N.V. samt vid franska Systra SA:s förvärv av svenska Dalco Elteknik AB. Utsikterna för UB Capitals verksamhet verkar gynnsamma även i framtiden. Framför allt i Sverige verkar aktivitetsnivån på kapitalmarknaden vara fortsatt hög. Detta lämpar sig utmärkt för UB Capital vars huvudsakliga inriktning är medelstora transaktioner inom Norden. Det i juni förverkligade arrangemanget där United Bankers förvärvade minoritetsandelen av UB Capital är ett betydande strategiskt framsteg för koncernen. UB Capitals verkställande direktör Johan Nylén utnämndes även till medlem i koncernens ledningsgrupp.

Framtidsutsikter
Som helhet kommer år 2016 sannolikt att bli betydligt sämre än år 2015 på grund av den svaga utvecklingen under årets början. Den fortsatta utvecklingen verkar dock mer gynnsam än årets början. Aktiemarknaden ser ut att återhämta sig efter Brexit vilket sannolikt ökar fondernas avkastningsbaserade arvoden under slutet av året. Omsättning och resultat för året 2017 förväntas klart öka i jämförelse med året 2016.

Bokslutkommunikén för perioden 1.1-31.12.2016 publiceras preliminärt den 16.2.2017.

För ytterligare information:
Patrick Anderson, verkställande direktör, United Bankers Abp
Email: patrick.anderson@unitedbankers.fi
Telefon: +358 400 244 544, +358 9 25 380 236

United Bankers Abp:s godkända rådgivare är Merasco Oy.

United Bankers Abp publicerar sina officiella börs- och pressmeddelanden på finska. Detta är ett inofficiell översatt och förkortat referat av det officiella börsmeddelande som publicerats den 25.8.2016 på finska. Ifall det finns motstridigheter mellan språkversionerna gäller den officiella finska texten. Det officiella bolagsmeddelandet på finska finns på United Bankers Abp:s hemsida www.unitedbankers.fi.

Läs meddelandet på finska