United Bankers Abp:s halvårsrapport 1.1-30.6.2017

25.08.2017
United Bankers

United Bankers Abp publicerar sina officiella bolags- och pressmeddelanden på finska. Detta är ett inofficiellt översatt och förkortat referat av det officiella bolagsmeddelandet som publiceras den 24.8.2017 på finska. Ifall det finns motstridigheter mellan språkversionerna gäller den officiella finska texten. Det officiella bolagsmeddelandet på finska finns på United Bankers Abp:s hemsida www.unitedbankers.fi

 

United Bankers Abp

24.8.2017

Sammanfattning av United Bankers Abp:s halvårsrapport januari-juni 2017 som publicerades på finska den 24 augusti 2017 klockan 9:00.

United Bankers Abp:s halvårsrapport 1.1–30.6.2017: Klar förbättring av lönsamheten i jämförelse med föregående år

United Bankers Abp:s halvårsrapport 1.1.– 30.6.2017 (Siffrorna är oreviderade)

United Bankers Abp januari-juni 2017 i korthet

  • Koncernens omsättning (intäkter från investeringstjänster) under perioden var 11,6 milj. euro (10,4 milj. euro 1-6/2016), tillväxt 11,5 %.
  • Koncernens EBITDA under perioden var 2,0 milj. euro (1,1 milj. euro 1-6/2016), tillväxt 87,7 %.
  • Koncernens rörelsevinst under perioden var 1,3 milj. euro (0,6 milj. euro 1-6/2016), tillväxt 103,3 %.
  • Periodens vinst var 0,8 milj. euro (-0,2 milj. euro 1-6/2016).
  • Resultat per aktie 0,55 euro (-0,13 euro 1-6/2016).
  • Det förvaltade kapitalet i slutet av perioden uppgick till 2180 milj. euro (2 000 milj. euro 31.12.2016), tillväxt 9,0 %.
  • Antalet kunder i slutet av perioden uppgick till ca 7 000 (ca 6500 kunder 31.12.2016), tillväxt 7,7 %.
  • Omsättningen och resultatet för år 2017 förväntas öka klart jämfört med år 2016.

United Bankers Abp:s (’’United Bankers’’, Bolaget’’) omsättning och resultat ökade under redovisningsperioden jämfört med motsvarande period år 2016. Bolagets lönsamhet steg tydligt. EBITDA ökade med 87,7 % och rörelsevinsten steg över 100 % jämfört med motsvarande period 2016. Avskrivningarna, speciellt relaterade till företagsförvärv, ökade jämfört med motsvarande period förra året och belastar Bolagets resultat.

Den gynnsamma marknadssituationen och de förstärkta ekonomiska utsikterna stödde tillväxten av det förvaltade kapitalet och antalet nya kunder. Speciellt positiv var tillväxten av fondkapitalet, eftersom koncernen har som mål att öka andelen verksamheter som genererar ett fast kassaflöde. Både det förvaltade kapitalet och antalet kunder slog tidigare rekord.

United Bankers fortsatte med att effektivisera sin organisationsstruktur under första halvan av året. I januari sålde företaget sitt 10 % innehav i VISIO Asset Manangement Ab. Ägarandelen i dotterbolaget UB Nordic Forest Management Ab steg i maj till 100 %. Arrangemanget stöder företagets strategiska mål, i att förenkla koncernens ägarstruktur. Koncernens kapitaltäckning förblev på en god nivå.

Nyckeltal

 

Verkställande direktör Patrick Anderson:

Verkställande direktörens översikt

Fokus på tillväxt inom förmögenhetsförvaltning och corporate finance samt inom företagsförvärv

Under början av året 2017 slog koncernen igen nya rekord vad gäller beloppet av det förvaltade kapitalet, nyförsäljning och antalet kunder. För första gången steg fondernas värde över en miljard euro och det fasta kassaflödets andel av koncernens intäkter ökade fortsättningsvis. Både omsättningen och lönsamheten utvecklas i rätt riktning. Vi är dock fortfarande långt ifrån våra långsiktiga mål. Framtidsutsikterna inom kapitalförvaltningen och corporate finance-verksamheten ger oss anledning att tro på en ljusare framtid.

Den nya regleringen som träder i kraft under nästa år, direktivet om marknader för finansiella instrument MiFID II, PRIIPS – förordningen som förbättrar placerarskyddet och EU:s dataskyddsförordning, kommer att leda till att finansiella tjänster allt mer erbjuds över nätet och till omstruktureringar av bolag. Storleken på bolag kommer att växa märkbart från det nuvarande. Hela finansmarknaden och konkurrensfältet förändras likväl i det här scenariot.

Konsolideringen emellan finansbolagen kommer att förbättra både företagens effektivitet och lönsamhet samt möjliggöra större investeringar i kvaliteten av investeringstjänster, kundupplevelsen och IT- system. Personligen tror jag att vi som bolag kommer att delta i ett eller flera företagsförvärv under det kommande året.

Framtidsutsikter för 2017

United Bankers Abp bekräftar sin tidigare prognos för 2017 (16.2.2017). Omsättningen förväntas öka och lönsamheten förväntas klart öka i jämförelse med året 2016.

United Bankers Abp:s bokslutskommuniké för perioden 1.1–31.12.2017 publiceras preliminärt 27.2.2018.

För ytterilgare information:

Patrick Anderson, verkställande direktör, United Bankers Abp
Email: patrick.anderson@unitedbankers.fi
Telefon: 0400 244 544, 09 25 380 236

 

United Bankers Abp:s godkända rådgivare är Merasco Ab, telefon: 09 6129 670.

United Bankers i korthet:

United Bankers Abp är en finländsk koncern som erbjuder placeringstjänster i både Finland och Sverige. United Bankers grundades 1986 och har idag fyra verksamhetsområden: kapitalförvaltning, värdepappersförmedling, corporate finance och fondadministration. Bolaget är en föregångare för lösningar inom realtillgångsplacering. United Bankers ägs huvudsakligen av sina nyckelpersoner och koncernen har 105 anställda (06/2017). Bolagets omsättning år 2016 var 20,1 EUR miljoner och rörelsevinsten 1,5 EUR miljoner. Koncernens förvaltade kapital uppgår till 2,2 EUR miljarder (6/2017). United Bankers Abp har sedan november 2014 varit noterad på marknadsplatsen First North Finland som upprätthålls av Nasdaq Helsinki Oy.