United Bankers Abp:s bokslutskommuniké 2016 – Framtida tillväxtutsikter gynnas av ökningen i det förvaltade kapitalet

16.02.2017
United Bankers

Sammanfattning av United Bankers Abp:s bokslutskommuniké som publicerades på finska den 16 februari 2017.

United Bankers Abp:s bokslutskommuniké 2016 – Framtida tillväxtutsikter gynnas av ökningen i det förvaltade kapitalet

United Bankers Abp januari-december 2016 i korthet:
• Koncernens omsättning under perioden var 20,1 milj. euro (27,4 milj. euro 1-12/2015).
• Koncernens EBITDA (rörelseresultat före avskrivningar) under perioden var 2,8 miljoner euro (6,9 milj. euro 1–12/2015).
• Koncernens rörelsevinst under perioden var 1,5 milj. euro (6,5 milj. euro 1-12/2015).
• Periodens vinst var 0,3 milj. euro (3,6 milj. euro 1-12/2015).
• Resultat per aktie var 0,17 euro (2,39 euro 1-6/2015).

Styrelsen föreslår en dividend på 1,00 euro per aktie för räkenskapsåret 2016.

United Bankers Abp:s (”United Bankers”, ”Bolaget”) omsättning och resultatutveckling år 2016 pressades av den mycket svaga utvecklingen på aktiemarknaden under årets början. Under det gångna året användes även mycket resurser på utvecklingsprojekt som stöder verksamhetens framtida utveckling. Bolaget genomförde ett flertal företagsarrangemang vilka belastade Bolagets resultat.

Utöver företagsarrangemangen fortsatte United Bankers satsningarna på tillväxt bland annat genom att expandera sitt fondurval samt genom att investera i systemutveckling och nättjänster. Antalet kunder steg till cirka 6 500 (ca 5 500 kunder 31.12.2015) och det förvaltade kapitalet till 2 000 miljoner euro (1 662 milj. euro 31.12.2015). Både det förvaltade kapitalet och antalet kunder slog tidigare rekord.

Juli-december 2016 i korthet
• Koncernens omsättning under juli-december 2016 var 9,7 milj. euro (10,2 milj. euro 7-12/2015)
• Koncernens EBITDA (rörelseresultat före avskrivningar) under perioden var 1,7 miljoner euro (1,6 milj. euro 7–12/2015).
• Koncernens rörelsevinst under perioden var 0,9 milj. euro (1,3 milj. euro 7-12/2015)
• Resultat per aktie var 0,29 euro (0,58 euro 7-12/2015)

United Bankers-koncernen år 2016
Verksamhetsmiljön var utmanande för United Bankers under året 2016. Börsåret inleddes med en kraftig kurssänkning, vilket påverkade fondernas och kapitalförvaltningens avkastningsutveckling och placerarnas aktivitetsnivå. Den anspråkslösa resultatutvecklingen berodde i hög grad på en sänkning i avkastnings- och transaktionsbaserade avgifter. Även Britanniens EU-omröstning samt presidentvalet i USA förorsakade osäkerhet och överraskande kurssvängningar på marknaden.

I UB-koncernen genomfördes år 2016 både interna och externa företagsarrangemang. Ägarandelen i dotterbolaget UB Nordic Forest Management Ab steg i februari till 88,0 % och minoritetsandelen av dotterbolaget UB Capital Ab förvärvades i juni 2016. Ägarandelen i UB Capital steg således från 62 % till 100 %. I februari förvärvade UB Kapitalförvaltning Ab POP Bankernas värdepappersföretag Optium Oy. Optium Oy:s namn ändrades sedermera till UB Kapitalförvaltning Tammerfors Ab. I UB Fondbolag Ab genomfördes ett affärsverksamhetsförvärv genom vilket förvaltningen av Ålandsbankens LCR-räntefond överfördes från Ålandsbanken Fondbolag Ab till UB Fondbolag. Fondens förvaltning överfördes till UB Fondbolag Ab i september.

Under perioden lanserades två nya fonder; Specialplaceringsfond UB Nordic Property som placerar i nordiska kommersiella fastigheter samt UB Företagsfinansieringsfond I Kb med inriktning på finansiering av små och medelstora bolag. Fonden är riktad till professionella investerare. Försäljningen av kapitalförvaltningstjänster och -produkter ökade med 47 procent till 400 miljoner euro trots en svag start på året. Bolagets fokus ligger fortfarande på lösningar som genererar stabilt kassaflöde, vilket återspeglades i en klar ökning av fondkapitalet i UB Fondbolag Ab. Fondkapitalet ökade med 23,8 % till 729 miljoner euro. Nettoteckningarna i fonder uppgick till 59,8 miljoner euro. Det totala fondkapitalet inklusive fonderna i kommanditbolagsform uppgick till 883 miljoner euro.

Placeringar i skog väckte stort intresse under det gångna året. I slutet på året uppgick det sammanlagda kapitalet i UB:s skogsfonder UB Nordic Forest Fund I och II samt Specialplaceringsfond UB Skog till 203,0 miljoner euro. Koncernens skogsfonder hade vid utgången av år 2016 förvärvat sammanlagt ca 66 800 hektar skog.

Försäljningen av strukturerade produkter sjönk jämfört med fjolåret på grund av den allmänna marknadsutvecklingen. Det nuvarande marknadsläget med låga räntor försvårade försäljningen av strukturerade produkter generellt. Den totala marknaden för strukturerade produkter sjönk med 30 procent till cirka 1,3 miljarder euro. Bolagets försäljning av strukturerade produkter uppgick till 91 miljoner euro (115 milj. euro under år 2015) och marknadsandelen steg till 7 procent från fjolårets 6 procent.

Utmaningarna för UB Securities Ab:s värdepappersförmedlingsverksamhet fortsatte på grund av de låga handelsvolymerna på börsen. Beträffande börsnoteringar var år 2016 tillfredsställande och UB Securities fungerade bl.a. som huvudarrangör, teckningsplats och s.k. certified advisor då Suomen Hoivatilat Oyj framgångsrikt introducerades på First North Finland-marknadsplatsen.

Efterfrågan på UB Capitals Ab:s tjänster fortsatte växa under år 2016 och både storleken respektive karaktären på mandaten utvecklades positivt. Under perioden fungerade UB Capital som rådgivare bl.a. i följande transaktioner: vid försäljningen av 17 individuellt oberoende företag under varumärket JOBmeal till svenska private equity-firman Valedo, försäljningen av svenska Smiling Faces till belgiska Miko N.V. samt vid franska Systra SA:s förvärv av svenska Dalco Elteknik AB.

United Bankers-koncernen gjorde fortsättningsvis stora satsningar i systemutveckling och nättjänster. Dessa investeringar har effektiverat Bolagets administrativa processer och förbättrat kundbetjäningen. Att svara på digitaliseringstrenden ligger även i fortsättningen i Bolagets fokus. Syftet är att utvidga produkt- och tjänsteutbudet till allt bredare kundsegment.

Händelser efter räkenskapsperioden

Efter utgången av räkenskapsperioden har United Bankers sålt sin ägarandel motsvarande 10 % av VISIO Varainhoito Oy. I samband med affären har United Bankers dotterbolag UB Kapitalförvaltning Ab och VISIO Varainhoito Oy gjort ett nytt samarbetsavtal beträffande försäljning av kapitalförvaltningsprodukter och -tjänster med syftet att ytterligare utveckla samarbetet bolagen emellan.

Efter räkenskapsperiodens utgång har inom Bolaget inte skett övriga händelser som väsentligt påverkar Bolagets ekonomiska ställning.

Framtidsutsikter
United Bankers-koncernens fokus ligger även i fortsättningen på att bygga upp förutsättningarna för fortsatt tillväxt exempelvis genom att expandera kapitalfondverksamheten och investeringsbankverksamheten. Målet är att öka försäljningen av kapitalförvaltningstjänster med betoning på produkter och tjänster som genererar stabilt kassaflöde. Detta eftersträvas genom att utnyttja United Bankers starka roll som expert bland annat inom realtillgångsplaceringar.
Investeringar i systemutveckling och nättjänster ligger i fokus även år 2017, både på grund av skärpta krav i regleringen men även för att kunna svara på kundernas förväntningar på servicenivån. Målet med nät- och systeminvesteringarna är att uppnå skalfördelar på möjligast effektivt sätt.

På placeringsmarknaden har året startat i positiv anda, vilket skapar goda förutsättningar för en god utveckling av Bolagets alla verksamhetsområden. Bolaget bedömer att omsättningen kommer att stiga och lönsamheten klart förbättras år 2017 i jämförelse med år 2016, även om engångsposter förorsakade av den kommande regleringen fortsättningsvis belastar resultatet.

Publicering av bokslutet och ordinarie bolagsstämma 2017
United Bankers-koncernens bokslut och verksamhetsberättelse för år 2016 publiceras den 24.2.2017 på Bolagets webbplats.

United Bankers Abp:s bolagsstämma ordnas den 17.3.2017 kl 13:00 på Scandic Marski i Helsingfors på adressen Mannerheimvägen 10. Bolaget publicerar kallelsen till bolagsstämman på www.unitedbankers.fi senast tre veckor innan bolagsstämman.

United Bankers Abp:s halvårsrapport för 1.1–30.6.2017 publiceras preliminärt den 24.8.2017.

För ytterligare information:
Patrick Anderson, verkställande direktör, United Bankers Abp
Email: patrick.anderson@unitedbankers.fi
Telefon: +358 400 244 544, +358 9 25 380 236

United Bankers Abp:s godkända rådgivare är Merasco Oy.

United Bankers i korthet:
United Bankers Abp är en finländsk koncern som erbjuder placeringstjänster även i Sverige. UB grundades 1986 och har idag fyra affärsverksamhetsområden: kapitalförvaltning, värdepappersförmedling, corporate finance och fondförvaltning. Bolaget är en föregångare för lösningar inom realtillgångsplacering. United Bankers ägs huvudsakligen av sina nyckelpersoner och koncernen har 102 anställda (12/2016). Bolagets omsättning år 2016 var 20,1 miljoner euro och rörelsevinsten 1,5 miljoner euro. Koncernens förvaltade kapital uppgår till 2,0 miljarder euro (12/2016). United Bankers Abp har sedan november 2014 varit noterad på marknadsplatsen First North Finland som upprätthålls av Nasdaq Helsinki Oy.

United Bankers Abp publicerar sina officiella börs- och pressmeddelanden på finska. Detta är ett inofficiellt översatt och förkortat referat av det officiella börsmeddelande som publicerats den 16.2.2017 på finska. Ifall det finns motstridigheter mellan språkversionerna gäller den officiella finska texten. Det officiella börsmeddelandet på finska finns på United Bankers Abp:s hemsida www.unitedbankers.fi