United Bankers Abp:s bokslutskommuniké 2015 – Fortsatt tillväxt trots utmanande marknad

25.02.2016
United Bankers

Sammanfattning av United Bankers Abp:s bokslutskommuniké som publicerades på finska den 18 februari 2016. United Bankers Abp är också verksamt inom kapitalförvaltning genom filial och corporate finance genom dotterbolag i Sverige

United Bankers Abp:s bokslutskommuniké 2015 – Fortsatt tillväxt trots utmanande marknad

United Bankers Abp januari-december 2015 i korthet:
• Koncernens omsättning under perioden var 27,4 milj. euro (20,4 milj. euro 1-12/2014), motsvarande en tillväxt om 34,3 %.
• Koncernens rörelsevinst under perioden var 6,5 milj. euro (3,9 milj. euro 1-12/2014), motsvarande en tillväxt om 67,0 %.
• Periodens vinst var 3,6 milj euro (2,1 milj. euro 1-12/2014), motsvarande en tillväxt om 71,8 %.
• Resultat per aktie var 2,39 euro (1,71 euro 1-6/2014), motsvarande en tillväxt om 39,9 %.

Styrelsen föreslår en dividend på 2,35 euro per aktie för räkenskapsåret 2015.

United Bankers Abp:s (”United Bankers”, ”Bolaget”) stabila tillväxt fortsatte år 2015: antalet kunder steg till 5 563 (5 017 kunder den 31.12.2014) och det förvaltade kapitalet till 1 662 miljoner euro (1 434 milj. euro 31.12.2014). Koncernen förverkligade tillväxtstrategin både genom företagsköp och genom att expandera nuvarande verksamhetsområden. En speciellt viktig roll under året 2015 spelade kapitalfondverksamhetens utveckling och lösningarna inom realtillgångsplaceringar. Bolaget fortsatte investeringarna i IT-system och nättjänsternas utveckling.

Juli-december 2015 i korthet
• Koncernens omsättning under juli-december 2015 var 10,2 milj. euro (9,8 milj. euro 7-12/2014)
• Koncernens rörelsevinst under perioden var 1,3 milj. euro (2,0 milj. euro 7-12/2014)
• Resultat per aktie var 0,58 euro (0,54 euro 7-12/2014)

United Bankers-koncernens omsättning och resultat per aktie förblev anspråkslösa under årets 2015 andra halvår. Koncernens rörelsevinst minskade i juli-december jämfört med fjolåret. Aktiemarknadens svaga utveckling speciellt under hösten inverkade klart på koncernens verksamhet under det andra halvåret. Tillväxten i förvaltat kapital och antalet kunder var svag då aktiekurserna sjönk och kunderna sköt upp sina placeringsbeslut. Det svaga marknadsläget påverkade även fondernas och kapitalförvaltningens avkastning, vilken följde den allmänna marknadsutvecklingen.

United Bankers-koncernen år 2015
United Bankers fortsatte under år 2015 det målmedvetna arbetet för att förverkliga sin tillväxtstrategi. Året var tudelat: under årets början utvecklades aktiemarknaden starkt, medan det andra halvårets kursutveckling var sjunkande.

United Bankers Abp:s dotterbolag UB Kapitalförvaltning Ab som svarar för försäljning av koncernens kapitalförvaltningsprodukter och -tjänster satsade på utvidgning av sitt försäljningsnätverk. UB Kapitalförvaltning expanderade sin verksamhet till Sverige då UB Asset Management filialens verksamhet påbörjades i början av året 2015. UB:s fonder distribueras i Pensionsmyndighetens premiepensionssystem samt i Nordnets och Avanzas fondportaler. UB Kapitalförvaltning utvidgade även sitt kontorsnätverk i Finland då kontoret i Åbo öppnades i september 2015.

Trots det utmanande marknadsläget ökade fondkapitalet i UB Fondbolag Ab med 21,2 % till 589 miljoner euro. Nettoteckningar i fonder uppgick till 72 miljoner euro. United Bankers-koncernens lösningar inom realtillgångsplaceringar väckte ökat intresse på grund av den låga räntenivån. Räntenivån och osäkerheten på aktiemarknaden uppmuntrade investerarna att söka placeringsobjekt med jämnt kassaflöde samt stabil utveckling. Fastighets-, infrastruktur- och skogsplaceringar hör till koncernens strategiska tyngdpunkter såväl i fonder, kapitalförvaltning som i kapitalfondverksamheten. Dotterbolaget UB Real Asset Management Ab vars fokus ligger på realtillgångsplaceringar började förberedelserna för inrättandet av nya private equity-baserade lösningar för fastighetsplaceringsfonder.

UB Fondbolag Ab beviljades AIFM-tillstånd i maj 2015, vilket innebär att bolaget fått tillstånd att förvalta alternativa investeringsfonder. Detta möjliggör utvecklingen av nya fonder och därmed en utvidgning av fondsortimentet.

En central del av United Bankers tillväxtstrategi är expandering av verksamheten även genom företagsköp. I oktober 2015 förvärvade UB Kapitalförvaltning Ab majoriteten av aktierna i Quorum Lainoittaja Oy. Quorum Lainoittaja Oy fungerade som ansvarig bolagsman i Quorum Yritysrahoitusrahasto I Ky. I samband med förvärvet ändrades bolagets namn till UB Yritysrahoitus Oy (UB Företagsfinansiering Ab) och fondens namn till UB Yritysrahoitusrahasto I Ky (UB Företagsfinansieringsfond I Kb). Målet är att starta UB Företagsfinansieringsfond I Kb:s verksamhet under årets 2016 första kvartal.

United Bankers dotterbolag UB Nordic Forest Management Ab som är specialiserad på skogsplaceringar gynnades av investerarnas ökade intresse i skogsplaceringar. Koncernens skogsfonder hade vid utgången av år 2015 förvärvat skog för närmare 100 miljoner euro, sammanlagt ca 40 000 hektar.

Aktiviteten inom företagsarrangemang och emissioner var hög även år 2015. UB Securities Ab fungerade som teckningsplats och UB Capital Ab som godkänd rådgivare för Piippo Oyj i samband med dess IPO på Nasdaq Helsinki First North. UB Securities agerade även som finansiell rådgivare vid kapitalanskaffningen vid ett flertal icke-noterade bolag.

Efterfrågan på UB Capitals Ab:s tjänster har under 2015 fortsatt att vara stor och bolagets ställning på det nordiska corporate finance-sektorn har förstärkts avsevärt. UB Capital Ab samt dess svenska dotterbolag UB Företagsrådgivning AB har under 2015 varit rådgivare i flera transaktioner, varav 12 genomfördes under året 2015. UB Capital Ab har bland annat varit rådgivare till Paulig-koncernen i dess förvärv av Risenta AB, Bravida-koncernen i dess förvärv av Peko-koncernen, Dovre Group Oyj i dess förvärv av Norwegian Petroleum Consultants AS och för ägarna till Anläggning & Kabel Entreprenad i Malmö AB i försäljningen till Priveq Investment Fund IV. Dessutom agerade UB Capital som rådgivare i utgivandet av konvertibler genom en private placement i Eltete Ab.

Verkställande direktör Patrick Anderson:
Vår tillväxthistoria byggs upp på lång sikt

United Bankers 29. verksamhetsår var på många sätt historisk. År 2015 uppnåddes Bolagets högsta omsättning, förvaltade kapital och antal kunder. Rörelsevinsten var den nästhögsta i Bolagets historia. Det finns fortfarande utrymme för förbättringar och ambitionerna till att öka vår verksamhet bibehålls. Vi strävar efter att nå våra mål genom att fokusera på vår viktigaste uppgift: att öka våra kunders förmögenhet på lång sikt. Detta möjliggör även Bolagets värdeutveckling. Väsentligt är att satsa på de drivkrafter som vi själva kan påverka.

Till ett medelstort bolag som UB är tillväxt inte ett alternativ utan en förutsättning för en fortsatt framgångsrik verksamhet. År 2015 investerade vi i systemutveckling och nättjänster mer än under något tidigare år. Vårt mål är att förbättra kundupplevelsen samt möjliggöra administrationen av allt större kundmängder med hjälp av expertsystem. Så frigörs våra experters tid till värdeskapande kundbetjäning och utveckling av verksamheten. Vi har förverkligat vår tillväxtstrategi även ur ett internationellt perspektiv och en allt större del av omsättningen kommer från Bolagets internationella verksamhet.

Den rådande osäkerheten på marknaden förbättrar inte tillväxtutsikterna på kort sikt. På medellång sikt erbjuder den dock även möjligheter då kunder under sämre tider tenderar att utvärdera nya investeringsalternativ och även rekrytering av nyckelpersoner förenklas. Prissättning kring företagssarrangemang befinner sig också på en rimligare nivå. Under vår snart 30-åriga historia har vi alltid lyckats vinna marknadsandelar under dåliga tider. En framgångsrik portföljförvaltning, kvalitativa produkter och tjänster, effektiv försäljning och utnyttjande av teknologin ligger i vårt fokus även i fortsättningen.

Händelser efter räkenskapsperioden
Efter utgången av räkenskapsperioden har United Bankers Abp:s dotterbolag UB Kapitalförvaltning Ab i februari 2016 förvärvat POP Bankernas värdepappersföretag Optium Oy. Förvärvet av Optium är i klar linje med United Bankers strategi. Genom förvärvet fås möjligheten att erbjuda kapitalförvaltningstjänster till ett signifikant antal nya kunder. Optiums nära samarbete med POP Bankerna erbjuder även en attraktiv möjlighet att marknadsföra tjänster till POP Bankgruppens banker och deras kunder. Förvärvet av Optium utvidgar även United Bankers geografiska nätverk, då Optiums kontor ligger i Tammerfors där United Bankers ännu inte har närvaro. Optium Oy:s namn har i och med förvärvet ändrats till UB Kapitalförvaltning Tammerfors Ab.

Framtidsutsikter
Instabiliteten på marknaden har fortsättningsvis ökat under början av år 2016. Verksamhetsmiljön blir mer krävande och försvårar möjligheten att öka det förvaltade kapitalet och dels även att skaffa nya kunder. United Bankers-koncernen strävar efter att utveckla sin verksamhet och sitt produktutbud så att det bland fonder och övriga kapitalförvaltningsprodukter finns lösningar som lämpar sig för olika marknadssituationer.

På grund av det negativa marknadsläget bedömer Bolaget att resultatet för årets första halvår kommer att klart sjunka från fjolårets resultat jämfört med motsvarande period år 2015. Om marknadsläget normaliseras bedöms Bolagets tillväxtutsikter på lång sikt fortsättningsvis vara gynnsamma. Bolaget kommer att fortsätta effektiveringen av sin verksamhet bland annat genom utveckling av IT-system samt utvidgning av digitala tjänster.

Publicering av bokslutet och ordinarie bolagsstämma 2016
United Bankers-koncernens bokslut och verksamhetsberättelse för år 2015 publiceras den 2.3.2016 på Bolagets webbplats.

United Bankers Abp:s bolagsstämma ordnas den 23.3.2016 kl 15:00 på Gamla studenthuset i Helsingfors på adressen Mannerheimvägen 3. Bolaget publicerar kallelsen till bolagsstämman på www.unitedbankers.fi senast tre veckor innan bolagsstämman.
United Bankers Abp:s halvårsrapport för 1.1–30.6.2016 publiceras preliminärt den 25.8.2016.

För ytterligare information:
Patrick Anderson, verkställande direktör, United Bankers Abp
Email: patrick.anderson@unitedbankers.fi
Telefon: +358 400 244 544, +358 9 25 380 236

United Bankers Abp:s godkända rådgivare är Merasco Oy.

United Bankers i korthet:
United Bankers Abp är en finländsk koncern som erbjuder placeringstjänster även i Sverige. UB grundades 1986 och har idag fyra affärsverksamhetsområden: kapitalförvaltning, värdepappersförmedling, corporate finance och fondförvaltning. Bolaget är en föregångare för lösningar inom realtillgångsplacering. United Bankers ägs huvudsakligen av sina nyckelpersoner och koncernen har 99 anställda (12/2015). Bolagets omsättning år 2015 var 20,4 miljoner euro och rörelsevinsten 3,9 miljoner euro. Koncernens förvaltade kapital uppgår till 1,7 miljarder euro (12/2015). United Bankers Abp har sedan november 2014 varit listad på marknadsplatsen First North Finland som upprätthålls av Nasdaq Helsinki Oy.

United Bankers Abp publicerar sina officiella börs- och pressmeddelanden på finska. Detta är ett inofficiellt översatt och förkortat referat av det officiella börsmeddelande som publicerats den 18.2.2016 på finska. Ifall det finns motstridigheter mellan språkversionerna gäller den officiella finska texten. Det officiella börsmeddelandet på finska finns på United Bankers Abp:s hemsida www.unitedbankers.fi.