Strukturerade Investeringar

Strukturerade Investeringar

Placera med kort eller lång löptid? Aktier, krediter, valutor eller råvaror? Kapitalskyddad eller icke kapitalskyddad exponering? Med hjälp av strukturerade investeringar väljer du själv din exponering mot marknaden avseende löptid, tillgångsklass och riskprofil.

Att investera i strukturerade investeringar är ett bra sätt att överhuvudtaget komma åt tillgångsslag eller marknader som annars är svårtillgängliga för den privata investeraren.

För belopp på 20 MSEK och uppåt skräddarsyr vi en egen emission åt dig av en strukturerad produkt.

Olika risknivåer hos strukturerade investeringar

Strukturerade investeringar, som även kallas strukturerade produkter, är ett gemensamt namn för en mängd olika sammansatta finansiella värdepapper. Exempel på de olika typerna är aktieindexobligation, indexbevis, kreditcertifikat och hävstångscertifikat. De olika värdepapperstyperna har olika riskprofil, vilket gör att det möjligt att anpassa dem efter investerarens individuella behov. De lämpar sig därmed i en väldiversifierad portfölj, kanske främst när det gäller att ta del av exotiska, svårtillgängliga marknader där möjligheterna att investera direkt via aktier eller fonder är begränsade.

Beträffande riskprofil kan strukturerade investeringar delas in i två huvudkategorier:
  • Kapitalskyddade investeringar
  • Icke kapitalskyddade investeringar

Dessa skiljer sig markant åt avseende risknivå och avkastningsprofil. Den kapitalskyddade investeringen kan jämföras med att köpa en obligation och en option, medan en placering utan kapitalskydd som exempelvis ett hävstångscertifikat är att likna vid en ren aktieplacering, det vill säga hela det investerade beloppet kan gå förlorat.

Vår erfarenhet av strukturerade investeringar och framgångsfaktorer

UB Kapitalförvaltning gjorde sin första publika emission av strukturerade obligationer 2002 på den finländska marknaden. Vi har därefter gjort oss kända på den finländska marknaden som en etablerad leverantör av strukturerade investeringar där ledorden varit transparens, enkelhet och en attraktiv risk-avkastningspotential. Som ett kvitto från placerarna på detta har vår marknadsandel kontinuerligt ökat sedan vi sjösatte vår första publika emission år 2002 på den finländska marknaden.

UB Kapitalförvaltning använder sig av en öppen arkitektur för sina strukturerade investeringar och konkurrensutsätter alltid varje emission mellan olika emittenter för att säkerställa att kunden får bästa möjliga villkor för den aktuella emissionen.

Risker förknippade med strukturerade investeringar

Emittentrisk

I likhet med direkta placeringar i obligationslån är även strukturerade obligationslån förknippade med risk för emittentens återbetalningsförmåga. Även om betalningen av avkastning på strukturerade produkter och återbetalningen av kapitalet i första hand är beroende av utvecklingen av referensenheten och strukturen hos den strukturerade produkten, är det emittenten som i sista hand svarar för återbetalning av den eventuella avkastningen och kapitalet. Sålunda gäller emittentrisken även kapitalgaranterade placeringar. Det är en god idé att kontrollera emittenten och dess soliditet från produktens lånevillkor.

Kreditrisk

Kreditstrukturer (till exempel Skogsobligationer och Företagslånekorgar) är förenade med en kreditrisk för referensbolagen i produkten. Med detta avses en situation där referensbolaget som inverkar på utbetalningen av avkastning och återbetalningen av kapitalet råkar ut för en kredithändelse under placeringens lånetid. Placeraren kan förlora investerat kapital och avkastning delvis eller i sin helhet till följd av en eventuell kredithändelse, det vill säga en allvarlig betalningsstörning, omstrukturering av skulder eller konkurs.

Marknadsrisk

Strukturerade placeringar är förenade med en marknadsrisk som hänför sig till utvecklingen av referenstillgången. Avkastningen av referenstillgången kan vara beroende av utvecklingen på till exempel aktie-, ränte-, råvaru- eller valutamarknaden.

Sekundärmarknadsrisk

De strukturerade produkterna är i första hand avsedda att hållas till förfallodagen. Det är dock i regel möjligt att sälja dem under löptiden. I strukturerade placeringar förbinder sig emittenten i allmänhet att fastställa ett återköps pris för produkten. Priset kan ligga över eller under teckningspriset. Sekundärmarknaden fungerar väl i normala marknadsförhållanden men till exempel kraftiga marknadsrörelser, stängning av marknadsplatser eller tekniska problem kan försvåra sekundärmarknadens funktion.

UB använder i huvudsak nordiska banker som emittenter av sina strukturerade obligationslån. Riskerna i samband med placeringarna och den förväntade avkastningen uttrycks så tydligt som möjligt för att det ska vara lätt för kunden att bedöma om produkten lämpar sig för dennes behov. Om du vill ha mer information om ämnet svarar UB:s experter gärna på dina frågor.