Kapitalförvaltning

United Bankers diskretionära kapitalförvaltningstjänst (”Kapitalförvaltning”) erbjuder kunder en lösning där våra portföljförvaltare ansvarar för de direkta placeringsbesluten. Våra portföljförvaltare har i genomsnitt mellan 15–20 års erfarenhet av de finansiella marknaderna.

 

För oss är det viktigt att varje kund alltid får sakkunnig och personlig service. Valet av placeringsstrategi sker utgående från kundens önskemål, målsättningar och risknivå. Diversifiering av placeringar både geografiskt och i olika tillgångsslag är en central del av portföljens riskhantering. Med hjälp av våra realtillgångsfonder är det möjligt att minska portföljens risknivå utan att på lång sikt behöva ge avkall på den förväntande avkastningen. Våra realtillgångsfonder har en förhållandevis låg samvariation med andra tillgångar, vilket gör att dessa fonder minskar den totatala risken i en portfölj. Realtillgångar ger även skydd mot inflationen då de underliggande bolagen vi investerar i har möjlighet att justera sin prissättning för inflation.

 

Kapitalförvaltning efter riskklasser

 

Kunden kan välja mellan sju olika kapitalförvaltningsstrategier där riskklass 1 har lägst risk och riskklass 7 högst risk.

 

Kundens tillgångar placeras i värdepappersfonder, börslistade fonder (ETF:er) och alternativa investeringsfonder i enlighet med den riskklass som kunden väljer. Aktie- och ränteplaceringarnas vikt varierar i de olika strategierna enligt risknivå. I strategin med den lägsta risken görs alla placeringar i räntefonder [riskklass 1], medan placeringarna i strategin med den högsta risken [riskklass 7] görs med betoning på aktiefonder.

 

UB:s kapitalförvaltningsmodell grundar sig på en bred internationell diversifiering, där realtillgångar utnyttjas som en aktiv del av placeringsportföljen. Risken beräknas som den historiska värdeförändringen i den underliggande tillgången under en 5 års period. Om totala risken i portföljen skulle stiga över den övre gränsen tar United Bankers portföljförvaltare ned risken i portföljen genom att vikta om till mindre riskfyllda tillgångar.

 

Hitta din strategi

 

Placeringar bör göras utifrån en tydlig uppgjord plan och på lång sikt. Den valda risknivån styr vilka utfall man kan förvänta sig med avseende på avkastningen

 

Till placeringar hänför sig alltid en ekonomisk risk. Det är viktigt att förstå att ju högre risk man som investerare är villig att ta desto större är avkastningspotentialen. Samtidigt gäller det omvända: ju större risk du är villig att ta desto större är förlustpotentialen.

 

Välj dina preferenser

Förväntad avkastning:

0 %
0% 10%

Risk:

Låg
1 7

Riskklass 1

Riskklass 2

Riskklass 3

Riskklass 4

Riskklass 5

Riskklass 6

Riskklass 7

Riskklass 1

Riskklass (ESMA) 1

Volatilitet0-0,5 %

Riskklass 2

Riskklass (ESMA) 2

Volatilitet0,5-2 %

Riskklass 3

Riskklass (ESMA) 3

Volatilitet2-5 %

Riskklass 4

Riskklass (ESMA) 4

Volatilitet5-10 %

Riskklass 5

Riskklass (ESMA) 5

Volatilitet10-15 %

Riskklass 6

Riskklass (ESMA) 6

Volatilitet15-20 %

Riskklass 7

Riskklass (ESMA) 7

Volatilitet25<... %