UB Skog

UB Skog

Specialplaceringsfond UB Skog erbjuder ett enkelt och kostnadseffektivt sätt att placera i skog med en relativt låg kapitalinsats. Genom en placering i fonden får du enkelt tillgång till en väldiversifierad och professionellt skött skogsportfölj. Minimiteckningsbelopp i UB Skog är 1 000 000 euro. UB Skog fonden är i Sverige endast tillgänglig för professionella investerare.

Specialplaceringsfond UB Skog soft closing

UB Fondbolag Ab:s styrelse har beslutat den 15.3 att temporärt stänga fonden med en så kallad soft closing. Placerare som vill teckna fonden bör betala en teckningsavgift på 10 %. Teckningsavgiften överförs direkt till fonden. Detta förfarande påverkar inte inlösen av fonden.

Placeringar i finsk skog

Specialplaceringsfond UB Skog är en specialplaceringsfond vars tillgångar placeras direkt eller indirekt huvudsakligen i finländska skogsfastigheter. Fonden lämpar sig för placerare som vill investera i finländska skogsfastigheter och som strävar efter stabil avkastning genom avverkningsintäkter och värdeökning av trädbeståndet.

Fondens avkastningsmål

Fonden strävar efter en årlig avkastning på 6 procent*. Avkastning eftersträvas i första hand genom försäljning av virke ur skogsfastigheterna. Av denna orsak betonas placeringsobjekt som har tillväxtpotential till följd av trädbeståndets tillväxt och ett stabilt kassaflöde från avverkningsintäkterna. Avkastning kan även erhållas genom förädling och planläggning av skogsfastigheter samt utnyttjandet av dess jord och möjliga fritidsvärde.

Placeringspolicy

Fördelen med specialplaceringsfond UB Skog är unika processer samt en professionell skötsel av skogsegendomen. Genom systematisk och grundlig placeringsanalys och värdering av skogsfastigheterna kan det placerade kapitalets avkastning optimeras. Faktorer som styr skötseln av skogsegendomen är optimering av det investerade kapitalets avkastning och maximering av trädbeståndets värdestegring.

Performance history

2018
+ 5.02 %
2017
+ 5.47 %
2016
+ 6.92 %
Till fondplacering hänför sig alltid en ekonomisk risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Det kapital som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Bekanta dig närmare med riskerna i faktabladet ovanför.

* Fondens avkastningsmål är ingen garanti för framtida avkastning. Det kapital som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Avkastningsmålet består av förväntade avverkningsintäkter på 4% och prisutveckling på skog på 2%, förutsatt att rotpriset och skogsmarkens prisnivå på lång sikt utvecklas i takt med inflationen. I beräkningen av avkastningsmålet har inte tecknings- eller inlösenbelopp beaktats. Denna fond lämpar sig inte nödvändigtvis för placerare som planerar att lösa in fondandelar inom loppet av fem år.
 

Du är på väg att gå till UB Asset Management filialens webbplats för professionella investerare. Bekräfta att du är en professionell investerare innan du fortsätter. En icke-professionell investerare bör inte besöka denna del av webbplatsen.

En icke-professionell investerare är en juridisk eller fysisk person som inte uppfyller något av kriterierna för professionella investerare i enlighet med Bilaga II till direktivet om marknader för finansiella instrument direktiv 2004/39/EG (MiFID) och Lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.

Sammanfattningsvis ska en person i regel ingå i någon av de följande grupperna för att kategoriseras som en professionell investerare:

 1. enheter med tillstånd att verka på finansmarknaderna,
 2. stora företag som på bolagsnivå uppfyller minst två av följande tre krav

  1. balansomslutning enligt balansräkningen som motsvarar minst 20 000 000 euro,
  2. nettoomsättning enligt resultaträkningen som motsvarar minst 40 000 000 euro, och
  3. eget kapital enligt balansräkningen som motsvarar minst 2 000 000 euro,
 3. stater, delstater, statliga och delstatliga myndigheter, offentliga organ för förvaltning av statsskulden, centralbanker och Europeiska centralbanken samt Europeiska investeringsbanken, Världsbanken, Internationella valutafonden och andra liknande mellanstatliga eller överstatliga organisationer, och
 4. andra institutionella investerare än dem som omfattas av 1–3 vars huvudverksamhet är att investera i finansiella instrument, inklusive företag som ägnar sig åt värdepapperisering av tillgångar eller andra finansiella transaktioner.

UB Asset Management filial får behandla en kund som inte ingår i någon av de ovan nämnda grupperna som en professionell investerare, om kunden skriftligen har begärt hos UB Asset Management filial att bli behandlad som en professionell investerare, antingen generellt eller i fråga om en särskild investeringstjänst eller transaktion eller en viss typ av transaktion eller produkt, och kunden uppfyller minst två av följande tre krav:

 1. Kunden har på den aktuella marknaden genomfört i genomsnitt minst tio transaktioner av betydande storlek per kvartal under de närmast föregående fyra kvartalen.
 2. Värdet av kundens portfölj av finansiella instrument, definierad som insättningar av kontanta medel och innehav av finansiella instrument, överstiger motsvarande 500 000 euro.
 3. Kunden arbetar, eller har arbetat minst ett år, inom finanssektorn i en befattning som kräver kunskap om de aktuella transaktionerna eller tjänsterna.

En kund skall informera UB Asset Management filial om alla förändringar som kan påverka förutsättningarna för att kunden skall få bli behandlad som en professionell investerare.

Vänligen notera att ovanstående sammanfattning endast tillhandahålls i informationssyfte. Vid osäkerhet om huruvida kriterierna för att kunna klassificeras som professionell investerare enligt MiFID och Lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden är uppfyllda bör oberoende rådgivning inhämtas.